Dagalifjellets Vel
 
Nyheter

Link til Vær og Føremelding

Link til Været

Hvorfor medlem! 
Hytteeiere, grunneiere og andre interesserte kan bli medlem av Dagalifjellets Vel, som arbeider til allment beste for området og dets brukere. Velet disponerer fiskevann, støtter ski- og løypearbeidet og utgir oversikter over underleverandører av diverse tjenester i Uvdal.

Innmelding!
Kontigenten er kr. 500,- og ber om at man ved innbetaling passer på å påføre navn og adresse.  Kontigenten betales til Dagalifjellets Vel v/ Kasserer Kåre Hansen, Solerødvn. 193 Adal, 3185 Skoppum. Bankkonto: 2291.67.50807

Beretning for Dagalifjellets Vel for perioden 21/4-00 - 13/4-01.
24. april 2001

Styret i Dagalifjellets Vel har i denne perioden bestått av Birger Svensson
(formann), Odd Anker Hassel, Morten Eriksen Deinoff, Tore Bergum, Mariann
Nordstrøm, Jon Alvsaker, Reino Skjøtskift og Tor Olav Røisgaard

Styret har i perioden hatt 5 styremøter og i tillegg har det vært løpende
kontakt innen styret mellom møtene.Styret har også hatt dialog med Nore og
Uvdal  kommune og også 2 møter med representanter for kommunens
administrasjon.

Av saker styret har arbeidet med og avgitt uttalelse i nevnes forslag til
ny kommuneplan med hensyn til sti- og løypenett på Dagalifjell, forprosjekt
for kommunal fremføring av vann- og avløpsanlegg på strekningen Vasstulan -
Torsetlia, søknad fra Norsk Helikopterskole om tillatelse til etablering på
Geilo Lufthavn, Dagali, utvidelse og brøyting av parkeringsplasser,
løypekjøring, leie av fiskevann for medlemmene, utsetting av fisk og
etablering av nettside.

Det eksisterende sti- og løypenett ser ut til bli opprettholdt i den nye
kommuneplanen og egen hjemmeside er etablert på internett med adresse
www.dagalifjellets-vel.no

Det har denne vinteren vært nedlagt et betydelig arbeide med oppkjøring av
skiløyper av Dagalifjellets Løypelag. De totale utgifter til løypekjøring,
brobygging mv. utgjør kr. 370.000,oo hvorav Dagalifjellets Vel dekker kr.
75.000,oo mens resten dekkes av de tre turistbedriftene og Nore og Uvdal
kommune.

Nore og Uvdal kommune vurderer for tiden muligheten for å anlegge vann- og
avløpsanlegg på strekningen Vasstulan - Torsetlia. Fremføring av vann- og
avløp på denne strekningen vil være et vesentlig bidrag til bedring av
totalmiljøet. På grunn av de store kostnadene er det idag usikkert om
planene kan realiseres i overskuelig fremtid og det vil under enhver
omstendighet være avhengig av interessen hos hytteeierne. Kommunen er
dessuten betenkt  over at e t slikt anlegg vil øke bruken av hyttene i så
stor grad at det kan medføre for stor belastning på fjellområdene og
infrastrukturen. Styret har nær kontakt med kommunen i denne saken.
Dagalifjell, den 21. april 2001.
STYRET

Firmainfo

Kontakt formannen:

 

Dagalifjellets Vel