Dagalifjellets Vel
 
Nyheter

Link til Vær og Føremelding

Link til Været

Hvorfor medlem! 
Hytteeiere, grunneiere og andre interesserte kan bli medlem av Dagalifjellets Vel, som arbeider til allment beste for området og dets brukere. Velet disponerer fiskevann, støtter ski- og løypearbeidet og utgir oversikter over underleverandører av diverse tjenester i Uvdal.

Innmelding!
Kontigenten er kr. 500,- og ber om at man ved innbetaling passer på å påføre navn og adresse.  Kontigenten betales til Dagalifjellets Vel v/ Kasserer Kåre Hansen, Solerødvn. 193 Adal, 3185 Skoppum. Bankkonto: 2291.67.50807

Protokoll fra årsmøte 2006
18. juli 2006
 

Årsmøteprotokoll

 

Møtedato:

14. april 2006, kl 1400-1450

Møte:

Generalforsamling 2006

Til stede:

36 frammøte hvorav 27 hytter representert inklusive styret

Kopi til:

Alle på medlemslista pr 1. april 2006.

Ref. dato:

18. april, 2 sider

Referent:

Tina E Deinoff v/Hagasetåsen

 

Emne

Notat

 

Sak 1-3

Formaliteter

 

 

 

 

 

 

Sak 4

Styrets beretning og regnskap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regnskap og balanse 2005

 

 

 

 

Revisors beretning

 

 

 

 

Sak 5

Vedtektsendring

 

Sak 6

Valg av styre, revisor og valgkomité

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innkalling var sendt postalt i forkant til alle registrerte medlemmer. Årsmøtet ble ordinært åpnet kl 1400. Birger Svensson ble valgt til møteleder. Mary Brekke og Knut Arnesen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder. Tina E Deinoff ble valgt som referent.

 

Protokoll fra årsmøtet vil bli lagt ut på internet www.dagalifjellets-vel.no rundt 1. mai.

 

 

Møteleder Birger Svensson leste styrets beretning som på forhånd var sendt ut. Det er for tiden 243 direkte betalende medlemmer. I tillegg kommer ca 175 brukere som etter samordnet avtale med vellet betaler via hytteforeningene, og ytterligere ca 150 som betaler løypebidrag separat til Løypelaget. Det er også med innsats fra Løypekomitéen i vellet, inngått avtale om bidrag/finansiering av løyper med Fjellsnaret.

 

Årsmøtet kommenterte at styrets beretning kan gi et misvisende inntrykk med redusert antall direkte medlemmer, mens Vellet i virkeligheten har bidratt til å skape en økning i antall betalende bidragsytere i fht. bl.a. løypekjøringen. Ovenstående avsnitt i protokollen gir et mer presist bilde av virkeligheten.

 

Styrets beretning ble for øvrig godkjent av årsmøtet.

 

 

Kasserer Kåre Hansen refererte regnskapet pr 31.12.2005. Utgiftsposten rundt kartproduksjon ble kommentert idet det i regnskapet framgår som vesentlig utgift, mens det i virkeligheten blir vesentlig finansiert gjennom annonser og forhandleravtaler. Dette vil framgå av neste års regnskap.

 

Birger Svensson leste revisors beretning fra Matilde C. Fasting.

 

Årsregnskap og revisors beretning ble deretter godkjent i hht. vedtektene.

 

 

Det forelå ingen forslag til vedtektendringer.

 

 

Valgkomitéen har bestått av Lars Fasting og Ole Jacob Libæk. Styret har bestått av 10 medlemmer. Styreleder Tina E Deinoff stilte ikke til gjenvalg, og ble takket med tovet troll fra Uvdal. Styret og revisor ble forslått gjenvalgt/valgt slik:

-          Tore Bergum, styreleder, for 1 år

-          Kåre Hansen, styremedlem og kasserer, gjenvalgt for 2 år

-          Reino Skjøtskift, styremedlem, gjenvalgt for 2 år

-          Tom Myhre, styremedlem, nyvalgt for 2 år

-          Geir Johansen – styremedlem, ikke på valg

-          Birger Svensson, styremedlem, ikke på valg

-          Urda Ljøterud, nytt styremedlem, ikke på valg

 

Emne

Notat

 

forts. valg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak 7

Innkomne forslag

 

Sak 8

Orienteringssaker

- Parkering

 

 

 

 

 

 

 

- Bredbånd

 

 

 

 

- Samordning av felles oppgaver og –interesser på Dagalifjell

 

 

 

 

 

- Kart

 

 

 

 

 

- Hjemmeside

 

 

 

 

-          Nine Stavnes Karlsen, nytt styremedlem, ikke på valg

-          Trond Mæhlum, nytt styremedlem, ikke på valg

-          Knut Marcussen, nytt styremedlem, ikke på valg

 

Mathilde C. Fasting ble gjenvalgt som revisor, og valgkomitéen ble gjenvalgt med Ole Jacob Libæk og Lars P. Fasting.

 

Valgkomitéens innstilling ble godkjent ved akklamasjon.

 

 

Det forelå ingen innkomne forslag til behandling.

 

 

Det er blitt tillatt parkering langs rv 40 kl 0800-1900, og Nils Wøllo orienterte om kommunens planer for utvidelse av P-plasser ved Torsetlia og Ånevann i tillegg til det framlagte forslaget i fjor med tre planlagte P-plasser fram til Vasstulan. All brøyting er som kjent lagt ut på private anbud.

 

Styremedlem Urda Ljøterud påminte om Vellets engasjement ved forestående arbeid med rullerende kommuneplan som ventes påbegynt i løpet av høsten.

 

Styremedlem Reino Skjøtskift orienterte om status og utbedring av bredbånd i Uvdal og på Dagalifjell. Styremedlem Trond Mæhlum orienterte tilfreds om sine erfaringer med Telenor edge som en mellomløsning.

 

Tidligere styreleder Tina E. Deinoff orienterte nærmere om samordningen av organisering og finansiering mellom Dagalifjellets Vel og hytteforeningene. De fleste hytteforeningene vil i løpet av 2006 sende ut koordinerte innbetalingsinformasjon med splittede poster for medlemsskap i Dagalifjellets Vel (kr 100,-), løypebidrag (kr 400,-) og velkontingent i den lokale hytteforeningen (variabel ut fra lokale forhold og tjenester). Medlemslister vil bli koordinert mellom hytteforeningene og Dagalifjellets vel for å oppdage dobbeltbetalinger.

 

Nytt oppdatert kart over Dagalifjell ventes ferdig i løpet av våren 2006 og vil bli distribuert til alle betalende medlemmer av Dagalifjellets Vel. Andre brukere vil kunne kjøpe kartet på bedriftene i nærområdet.

 

Årsmøtet etterlyste oppdatering av web-siden og ga ellers positiv støtte til utlegging av årsprotokoller og eventuelle styreprotokoller på hjemmesiden. Styret tok ansvar for å rette opp forholdene snarest.

 

Møtet ble hevet kl 1450.

 

 

 

 

Dagalifjell, 18. april 2006   

 

 

 

 


  Birger Svensson                                 Mary Brekke                                       Knut Arnesen

Firmainfo

Kontakt formannen:

 

Dagalifjellets Vel