Dagalifjellets Vel
 
Nyheter

Link til Vær og Føremelding

Link til Været

Hvorfor medlem! 
Hytteeiere, grunneiere og andre interesserte kan bli medlem av Dagalifjellets Vel, som arbeider til allment beste for området og dets brukere. Velet disponerer fiskevann, støtter ski- og løypearbeidet og utgir oversikter over underleverandører av diverse tjenester i Uvdal.

Innmelding!
Kontigenten er kr. 500,- og ber om at man ved innbetaling passer på å påføre navn og adresse.  Kontigenten betales til Dagalifjellets Vel v/ Kasserer Kåre Hansen, Solerødvn. 193 Adal, 3185 Skoppum. Bankkonto: 2291.67.50807

Høringsuttalelsene med kommentarer
4. april 2005
 

Nore og Uvdal kommune

 

 

Rødberg          

:

27.02.2005

Arkiv               

:

142

Saksmappe     

:

2004/1858

Avd                 

:

Kommuneplanlegger

Saksbehandler

:

Grete Blørstad

 

 

 

 

 

Bestemmelser til arealdelen av kommuneplan 2004-2015. Føringer

 

 

MØTEBEHANDLING:

Utvalg

Møtedato

Utvalgssak

Formannskap

07.03.2005

10/05

Kommunestyret

14.03.2005

28/05

 

Saken gjelder:

Føringer for rullering av arealdelen av kommuneplan 2004-2015. Prinsipper for bestemmelsene.

 

Fakta:

Formannskapet vedtok i sak nr. 24/04, 10.05.04: ”Planprogram for Arealdelen av kommuneplan for Nore og Uvdal kommune 2004-2015. Sluttbehandling” Følgende vedtak ble fattet: Nore og Uvdal formannskap legger planprogram datert 31.01.04 til grunn for arbeidet med rullering av arealdelen av kommuneplan for Nore og Uvdal kommune 2004-2015. Det utarbeides en kommunedelplan Myrseth Ånesgården. Kunngjøring fremstilles før sommerferie 04. Det opprettes ei politisk arbeidsgruppe med følgende sammensetting:”

 

Fylkesmannen i Buskerud sa bl.a. i sin uttalelse, datert 25.03.04 at ”Det er positivt og oversiktelig at det lages felles bestemmelser og retningslinjer for hele kommunen.”

Buskerud fylkeskommune kom ikke med høringsuttalelse.

 

I ekstraordinært formannskapsmøte 24.05.04 ble det oppnevnt en politiske arbeidsgruppe bestående av: Hans Beltesbrekke - AP (leder), Magne Berg - Frp, Lars Egedahl – H, Målfrid Blaavarp Bergstøl – SP. Det er ikke ført protokoll fra dette møtet.

 

Formannskapet vedtok i sak nr. 35/04, 16.08.04 å legge ”Utkast til bestemmelser for arealdelen av kommuneplan for Nore og Uvdal kommune 2004-2015” ut til offentlig høring. Høringsdokumentet er datert 16.08.04, og frist for uttalelse ble satt til 01.11.04.

 

Det er kommet inn 21 høringsuttalelser. Ingen av høringsinstansene ønsker strengere bestemmelser enn det som er foreslått. En del ønsker mer liberale rammer.

 

På bakgrunn av høringsuttalelsene fra Fylkesmannen i Buskerud, datert 20.09.04 og Buskerud fylkeskommune, datert 19.10.04 som var klare på at kommunen ikke kunne vedta bestemmelsene til kommuneplan med hjemmel i Plan- og bygningsloven uten tilhørende kart, har kommunen gått noen runder med både fylkesmannen og fylkeskommunen.

 

Fylkeskommunen sier at kommunen kan fatte et prinsippvedtak om at bestemmelsene skal ligge til grunn for det videre arbeidet med arealdelen. Et slikt prinsippvedtak vil ikke være juridisk bindende fordi det ikke er hjemlet i Plan- og bygningsloven. Det vil være bestemmelsene sammen med plankartene vedtatt i juni 2000 som er juridisk bindende fram til sluttbehandling av de enkelte delplanene.

Dette vil være juridisk planstatus når det gjelder behandling av søknader om dispensasjon,- både for enkeltsaker og for reguleringsplaner. Ved behandling av dispensasjoner skal det foreligge ”særlig grunner” før en dispensasjon kan innvilges. De grunner som kan forsvare en dispensasjon skal i all hovedsak knytte seg til areal- og ressursdisponeringshensyn.

 

Saksbehandlers vurdering:

Både administrasjonen og den politisk oppnevnte arbeidsgruppen har vurdert flere alternative veier fram mot sluttbehandling av bestemmelser og plankart. Det er enighet om at kommunestyret får forslag til bestemmelser til behandling som en prinsippsak.- dvs. vedtaket skal gi føringer og legges til grunn for videre rullering av arealdelen av kommuneplan.

 

Sammendrag av høringsuttalelsene med kommentarer:

 

Lars Gunnar Nørstebø og Ørjar Kveta, datert 24.11.04 (04/1858-27)

Takvinkel bør ikke låses mellom 20 og 34 grader, men se samlet bygningsmasse i sammenheng.

Uthus må fortsatt kunne settes opp. Gjerde rundt fritidsbebyggelse må kunne settes opp der det er dyr på beite. Fritidsbebyggelse bør kunne plasseres nær setervoll. Må kunne settes opp mer enn et seterhus, og arealbegrensning på 80 m2 strykes eller settes høyere.

Eier eller utbygger av mini/ mikrokraftverk må selv kunne bestemme over produsert kraft.

Er medeier i rent LNF-område og kan dermed ikke føre opp fritidsbebyggelse. Dette er dypt urettferdig.

 

Merknader:

Et viktig mål for Nore og Uvdal kommune er å ta vare på den kulturrikdommen og det kulturlandskapet vi har. Kommunen ønsker å legge føringer for å ta vare på bygningers opprinnelige særpreg og bevare setervoller som en del av et variert kulturlandskap. Tradisjonell fritidsbebyggelse bør etter kommunens vurdering plasseres utenom setervoll.

Når det gjelder bygging av mikro/ minikraftverk i LNF-område sier MD`s veileder T 1382 at det i LNF-område kun kan bygges kraftverk som i det vesentlige benyttes som energikilde i landbruket. Bestemmelsen ligger inne for å utdype at vi definerer mikro/minikraftverk inn som en del av landbruksnæring når det vesentlige av energien går til eget bruk. Utbyggere som planlegger kraftverk for levering av strøm ut over egen landbruksdrift, bør komme med innspill gjennom rullering av de enkelte kommunedelplanene, slik at området kan legges ut som byggeområde med formål kraftproduksjon.

 

 

Dagalifjellets Vel, datert 07.11.04 (04/1858-26)

Stort sett enige i endringene foreslått av NMK. Har følgende forslag til endringer

Byggeområde

1. Eksisterende byggeområde uten plan på snaufjellet: Punkt 1 endres fra ”mønehøyde over 5 meter” til ”mønehøyde over 6 meter”. Punkt 2 endres fra ”Bruksareal (T-BRA) på inntil 100 m2” til ”bruksareal (T_BRA) på inntil 150 m2”. Punkt 4 endres fra ”Det er ikke tillat med uthus eller anneks” til ”Det kan settes opp et uthus eller anneks med bebygd (T-BYA) på inntil 20 m2”.

 

Merknader:

Dagalifjellets Vel ønsker i utgangspunktet å ha like bestemmelser for både byggeområdene uavhengig av om området ligger på snaufjellet eller ikke. Utgangspunktet for å skille ut ”Eksisterende byggeområde uten plan på snaufjellet” er å gi mulighet for eksisterende hytter i disse områdene bygd på 1950- og 1960- tallet mulighet for en viss utvidelse. Samtidig skal vi være oppmerksom på at dette er områder som ligger rundt 1100 m.o.h. På denne bakgrunn ønsker kommunen noe strammere rammer her enn ellers i kommunen. I dag ligger disse områdene som Landbruk-, natur og friluftsområder (LNF), der all utvidelse av eksisterende bebyggelse er forbudt.

 

 

Torsetlia fjellstue og hyttegrend, datert 01.11.04 (04/1858-25)

Torsetlia ønsker seg fleksibilitet i bestemmelsene fordi deres eksistens er avhengig av utvikling i området. Registrerer med glede at man ønsker å forplikte brukerne/ investorene av fjellområdene til å delta i finansieringen av ikke kommersiell drift av friluftsmessig infrastruktur.

1. Eksisterende byggeområde uten plan på snaufjellet: Punkt 1 endres fra ”mønehøyde over 5 meter” til ”mønehøyde over 6 meter”. Punkt 2 endres fra ”Bruksareal (T-BRA) på inntil 100 m2” til ”bruksareal (T-BRA) på inntil 150 m2”. Punkt 4 endres fra ”Det er ikke tillat med uthus eller anneks” til ”Det kan settes opp et uthus eller anneks med bebygd (T-BYA) på inntil 20 m2”.

 

Merknader:

Torsetlia fjellstue og hyttegrend ønsker i utgangspunktet å ha like bestemmelser for både byggeområdene uavhengig av om området ligger på snaufjellet eller ikke. Utgangspunktet for å skille ut ”Eksisterende byggeområde uten plan på snaufjellet” er å gi mulighet for eksisterende hytter i disse områdene bygd på 1950- og 1960- tallet mulighet for en viss utvidelse. Samtidig skal vi være oppmerksom på at dette er områder som ligger rundt 1100 m.o.h. På denne bakgrunn ønsker kommunen noe strammere rammer her enn ellers i kommunen. I dag ligger disse områdene som Landbruk-, natur og friluftsområder (LNF), der all utvidelse av eksisterende bebyggelse er forbudt.

 

 

Øygardsgrend grunneierlag, datert 01.11.04, (04/1858-24)

Støtter forslag om 6 meter mønehøyde.

Mener at det ikke må gis anledning til fradeling av setervoller/ eldre gårdsbebyggelse/kårhus og skogshusvære/ driftshusvære. Det må gis mulighet for oppføring av tilbygg til seterbuer og skogshusvære.

Støtter øvrige punkt i forslaget.

 

Merknader:

Administrasjonens innstilling var at det ikke skulle være tillat å fradele setervoller/ eldre gårdsbebyggelse/kårhus og skogshusvære/ driftshusvære. Gjennom politisk behandling og utlegging til offentlig høring, ble dette punktet strøket.

 

 

Mykkestu sameige, udatert, mottatt 05.11.04 (04/1858-23)

Det bør ikke være begrensning på bruksareal på fritidsboliger fordi grunneieren må stå fritt til selv å bestemme for sitt område. Uthus eller anneks bør også kunne brukes til garasje. Grunneier/ beiteeier bør bestemme om det kan settes opp gjerde eller ikke. Byggegrense mot setervoll bør endres fra 100 meter til 50 meter fordi det ofte er vei inn til eller mellom setervoller, og de fleste setervoller er tilvokst av småskog i utkanten. I forhold til sikringssone rundt kulturminne, bør Kulturminnelovens bestemmelser med 50 meters sikringssone være førende. Et kulturminne vil kunne bli bedre bevart i et hyttefelt enn i tett skog.

Utbygging av nye område må kunne påbegynnes uten at tekniske anlegg er etablert, men en plan som viser det av tekniske anlegg som skal være i området.

Det må kunne gis tillatelse til bygging av mikro/ minikraftverk uten krav om hva energien skal brukes til fordi det kan være utbygginger som ligger slik til at det er bedre økonomi i å knytte det til nærmeste linjenett.

 

Merknader:

Flere kommuner har bestemmelser som sier at bl.a. spørsmål om mønehøyde og bygningers areal skal avklares gjennom reguleringsplan. I Nore og Uvdal har det vært et politisk ønske å gi disse føringene på kommuneplannivå. Oppføring av garasje har det fram til nå ikke vært politisk vilje til.

Hensikten med byggeforbud 100 meter fra setervoll har vært at en ikke ønsker fritidsbebyggelse tett inntil setervollen, men et klart skille mellom den tradisjonelle hyttebebyggelsen og setervollen med sin bebyggelse. Ser at 100 meter i noen tilfeller kan virke urimelig langt. Der det er forholdsvis tett vegetasjon rundt setervollen, vil en kunne oppnå samme effekt med kortere avstandsbestemmelse.

I forhold til krav om etablering av tekniske anlegg i framtidige byggeområder, ønsker kommunen at denne infrastrukturen er på plass før utbygging

Når det gjelder bygging av mikro/ minikraftverk i LNF-område sier MD`s veileder T 1382 at det i LNF-område kun kan bygges kraftverk som i det vesentlige benyttes som energikilde i landbruket. Bestemmelsen ligger inne for å utdype at vi definerer mikro/minikraftverk inn som en del av landbruksnæring når det vesentlige av energien går til eget bruk. Utbyggere som planlegger kraftverk for levering av strøm ut over egen landbruksdrift, bør komme med innspill gjennom rullering av de enkelte kommunedelplanene, slik at området kan legges ut som byggeområde med formål kraftproduksjon.

 

Statens Vegvesen, datert 01.11.04 (04/1858-21)

Ingen merknader.

 

Uvdal bygdekvinnelag, udatert, mottatt 01.11.04 (04/1858-20)

Positive til at gamle setre og husmannsplasser kan rustes opp eller bygges opp igjen. Landbruket bør styrkes fordi det gir store ringvirkninger. Hyttetildelingen bør være mer rettferdig enn i dag.

 

Merknader:

Hva som er rettferdig hyttetildeling, vil til enhver tid være avhengig av politiske føringer og av hvem som definerer hva som er ”rettferdig”.

 

 

Gro Sevle, datert 01.11.04 (04/1858-19)

Gro Sevle mener at folk i større grad ønsker å tilbringe tida på hytta sammen med ”storfamilien sin”, og da trenger de plass.

Ønsker i utgangspunktet ikke restriksjoner på hvilken type hytte det skal være lov å sette opp i Nore og Uvdal, verken i forhold til størrelse, mønehøyde eller takvinkel. Foreslår 200 m2, bruksareal 220 m2, mønehøyde 7 meter og takvinkel på opptil 40 grader. Samtidig kan det brukes fornuft og skjønn alt etter terrenget der hytta skal settes opp.

Kommunen må ta ansvar for tilrettelegging spesielt for næringsutvikling i forhold til grunneiere og bønder fordi  forutsetningene for dem har endret seg drastisk.

 

Merknader:

Flere kommuner har bestemmelser som sier at bl.a. spørsmål om mønehøyde, takvinkel og bygningers areal skal avklares gjennom reguleringsplan. I Nore og Uvdal har det vært et politisk ønske å gi disse føringene på kommuneplannivå.

 

 

Nore og Uvdal Sauavlslag, datert 01.11.04 (04/1858-18)

Forutsetter at arealdelen av kommuneplan også skal inneholde beitebruksplan for kommunen.

 

Merknader:

I utgangspunktet inneholder ikke arealdelen av kommuneplan en beitebruksplan. Et alternativ er å utarbeide et temakart for beitebruk. I denne omgang har Nore og Uvdal kommune ikke konkrete planer om det.

 

 

Uvdal Grunneierlag, datert 01.11.04 (04/1858-17)

Uttalelsen er i hovedtrekk lik uttalelsen fra Svein Bjønno Reiersen.

Diskusjon i grunneierlaget på mønehøyde,- delte meninger.

 

Byggeområder

1. Eksisterende byggeområder med plan: Punkt 5 ”Det er ikke tillat med garasje/ carport” strykes fordi det fremgår av punktene 2 og 3 hva som kan bygges. Punkt 8 og 9 (utforming og plassering) erstattes av et punkt, ”Ved utforming og plassering av bygninger skal det tas hensyn til lokal byggeskikk og bygninger skal plasseres slik at en unngår skjemmende skjæringer eller fyllinger.” Det bør ikke henvises til rettlederen for god byggeskikk i Numedal fordi denne i liten grad omhandler fritidsbebyggelse. Til punkt 10, tilføyes ”terreng og omgivelser”. I punkt 11 endres ”100 meter fra setervoll” til ”50 meter fra setervoll” fordi eksisterende veier ofte går til eller mellom setervoller og fordi det i utkanten på setervollen ofte er småskog som gir skjerming til setervollen. Grunneierlaget spør hva som er definisjonen på en setervoll.

2. Eksisterende byggeområder uten plan på snaufjellet: Punkt 8-9-10 som over. Nytt punkt, ”På hytter uten strøm kan det føres opp frittstående utedo” fordi det er tradisjonell byggeskikk i fjellet og pga. lukt og flueproblemer.

3. Eksisterende byggeområder uten plan – øvrige deler av kommunen. I punkt 4 står det T-BYA, bør konsekvent bruke T-BRA. Punkt 5 strykes da det fremgår av punkt 2 og 4 hva som kan bygges. Punkt 8-9-10 som over.

4. Uvdal alpinsenter: Punkt 5 erstattes med ”Garasje/ carport må inngå i (T-BRA) 150 m2 og ligge under samme tak” fordi det ikke bør være negativt å gjemme bort bilene. Punkt 8-9-10 som over.

5. Fremtidige byggeområder: I punkt 3 endres T-BYA til T-BRA fordi en bør ha konsekvent  samme benevnelse. Punkt 6 (garasje/ carport) strykes, begrunnet over. Punkt 11 (avstand til setervoll) endres til 50 eller 25 meter, begrunnet over. Punkt 14 endres fra ”kulturminner” til ”spesielt verneverdige kulturminner” med henvisning til kulturminneloven, som sier 5 meter. Punkt 16 endres fra ”er etablert” til ”er avklart” fordi avklart må være tilstrekkelig på grunn av praktiske forhold. I punkt 17 strykes ”med påstående bygninger”, slik at ordlyden blir ”Arealer i hyttetunet kan ikke fradeles”.

 

Landbruk, natur og friluftsområder

Punkt 1 under mini/mikrokraftverk ”Det må dokumenteres at energien fra kraftverket i det vesentlige skal benyttes som energikilde i landbruket” strykes fordi punkt 2 er fullt dekkende.

Område med spredt boligbygging bør kun avsettes der det vil bli 3 eller flere boliger. Enkeltsakene er så få at disse uten problemer kan behandles som dispensasjonssaker.

Definisjonen på spredt fritidsbebyggelse bør endres fra 50 meter mellom boenhetene til 40 meter fordi det i mange eldre kontrakter står at det skal være minst 40 meter til nærmeste bebyggelse.

 

Områder som er båndlagt

Kommentar til av Verja, Gvetaåi og Rolv er varig vernet mot vannkraftutbygging når det i Verja i dag er et minikraftverk i drift.

 

Generell kommentar til at når det gjelder ”tung utbygging” bør det stilles strenge krav til en skikkelig gjenomarbeidet bebyggelsesplan, noe som forutsetter et tett samarbeid mellom utbygger/ regulant og kommunen.

 

Merknader

Byggeområder

Enig i at det ikke bør vises til rettlederen for god byggeskikk i Numedal fordi denne i liten grad omfatter fritidsbebyggelse. Punktet skrives om.

Avstand fra setervoll,- Hensikten med byggeforbud 100 meter fra setervoll har vært at en ikke ønsker fritidsbebyggelse tett inntil setervollen, men et klart skille mellom den tradisjonelle hyttebebyggelsen og setervollen med sin bebyggelse. Ser at 100 meter i noen tilfeller kan virke urimelig langt. Der det er forholdsvis tett vegetasjon rundt setervollen, vil en kunne oppnå samme effekt med kortere avstandsbestemmelse.

Utgangspunktet for å skille ut ”Eksisterende byggeområde uten plan på snaufjellet” er å gi mulighet for eksisterende hytter i disse områdene bygd på 1950- og 1960- tallet mulighet for en viss utvidelse, men ikke nytt bygg som foreslått gjennom å tillate oppføring av frittstående utedo på hytter uten strøm. I dag ligger disse områdene som Landbruk-, natur og friluftsområder (LNF), der all utvidelse av eksisterende bebyggelse er forbudt.

Oppføring av garasje har vært et punkt det har vært politisk enighet om at ikke er ønskelig i Nore og Uvdal.

I forhold til krav om etablering av tekniske anlegg i framtidige byggeområder, ønsker kommunen at denne infrastrukturen er på plass før utbygging.

 

Landbruk-, natur- og friluftsområder

Når det gjelder bygging av mikro/ minikraftverk i LNF-område sier MD`s veileder T 1382 at det i LNF-område kun kan bygges kraftverk som i det vesentlige benyttes som energikilde i landbruket. Bestemmelsen ligger inne for å utdype at vi definerer mikro/minikraftverk inn som en del av landbruksnæring når det vesentlige av energien går til eget bruk. Utbyggere som planlegger kraftverk for levering av strøm ut over egen landbruksdrift, bør komme med innspill gjennom rullering av de enkelte kommunedelplanene, slik at området kan legges ut som byggeområde med formål kraftproduksjon. Punkt 2 er ikke dekkende.

Kommunen har valgt å definere spredt fritidsbebyggelse der det er minst 50 meter mellom boenhetene. Gamle, privatrettslige kontrakter der det står at det skal være minst 40 meter til nærmeste bebyggelse er ikke noe argument for å endre dette.

 

 

Tor A. Bjørnsrud, datert 29.10.04 (04/1858-15)

Generelt er forslag til bestemmelser for detaljerte. Bestemmelsene om mønehøyde, garasje/ carport, gjerde, flaggstang  og vurderes under utarbeidelse av den enkelte reguleringsplan.

I forhold til bebyggelse på setervoller må det vises fleksibilitet. Det må skilles mellom aktive seterområder og områder der seterdrifta er lagt ned. Det bør legges til rette for at setervoller kan fradeles eller omdisponeres til fritidsbebyggelse der dette er formålstjenelig ut fra et ønske om å ta vare på eksisterende bygninger.

Det bør ikke stilles krav om ”kvote” når det gjelder tunløsninger. Dette må innarbeides den enkelte reguleringsplan. Det bør stilles krav om minimumsareal og avstand mellom tunløsningene.

Punkt 1 under mini/mikrokraftverk ”Det må dokumenteres at energien fra kraftverket i det vesentlige skal benyttes som energikilde i landbruket” strykes fordi det må være opp til den enkelte grunneier/ utbygger hvordan energien skal forvaltes. Punkt 1 vil sette så store begrensninger at den kan bli uinteressant i næringsmessig sammenheng.

Savner bestemmelser om at det kan åpnes for begrensa utbygging på enkelteiendommer i forbindelse med utarbeidelse av ressursplaner/ driftsplaner for eiendommene,- særlig i forhold til utleie, jakt, guiding og utvikling av tilleggsnæringer i landbruket.

 

Merknader

Flere kommuner har bestemmelser som sier at bl.a. spørsmål om mønehøyde, garasje/ carport, gjerde, flaggstang med mer skal avklares gjennom utarbeidelse av reguleringsplan. I Nore og Uvdal har det vært et politisk ønske å gi disse føringene på kommuneplannivå.

I forhold til setervoller og det å ta vare på eksisterende bygninger, er det nettopp det kommunen ønsker gjennom retningslinjene til Setervoller/ eldre gårdsbebyggelse/ kårhus

Tunløsning er en ny og spennende måte å tenke fritidsbebyggelse på i Nore og Uvdal. Ser at et bruksareal (T-BRA) på 200 m2 fordelt på inntil 5 bygninger kanskje er i minste laget. Et alternativ er å øke bruksarealet til 250 m2 fordelt på inntil 5 bygninger.

 

Når det gjelder bygging av mikro/ minikraftverk i LNF-område sier MD`s veileder T 1382 at det i LNF-område kun kan bygges kraftverk som i det vesentlige benyttes som energikilde i landbruket. Bestemmelsen ligger inne for å utdype at vi definerer mikro/minikraftverk inn som en del av landbruksnæring når det vesentlige av energien går til eget bruk. Utbyggere som planlegger kraftverk for levering av strøm ut over egen landbruksdrift, bør komme med innspill gjennom rullering av de enkelte kommunedelplanene, slik at området kan legges ut som byggeområde med formål kraftproduksjon.

Ressursplan/ driftsplan for det enkelte gårdsbruk kan være et godt innspill i en kommunedelplan-prosess, der arealbruken skal fastlegges. Slike innspill bør komme gjennom kommunedelplan – prosessene slik at politikerne kan foreta en helhetsvurdering, og ikke som enkeltsøknader om dispensasjon fra kommuneplan.

 

 

Fam. Gislesen, Tanum og Kant, datert 31.10.04 (04/1858-14)

Peker på at det er mange som ikke ønsker de samme bevemmelighetene på hytta som det de har hjemme. Mange ønsker at eksisterende hytteområde skal forbli med enkel standard, og ber om at det ikke legges opp til fortetting i veletablerte områder som forringer hyttelivet for eksisterende hytteeiere.

 

Merknader

Høringsuttalelsen inneholder ikke konkrete merknader til innholdet eller forslag til endringer.

 

 

Hege M. Nymoen, datert 28.10.04 (04/1858-13)

Det bør gjøres en vurdering av bruken av byggeskikkveilederen for Numedal. Inndelingen av kommunen i flere områder virker hensiktsmessig og fornuftig. Positivt at det gis mulighet til utvidelse av eksisterende bebyggelse også på fjellet. Nymoen er bekymret for om det er rom for utvidelse av tomtene i Uvdal alpinsenter, mange av tomtene der er svært små og trange. Kommunen bør konkretisere hva som ligger i begrepet ”nødvendig for utøvelse av næringsvirksomhet” i forbindelse med oppføring av båthus.

 

Merknader

Høringsuttalelsen inneholder ikke konkrete forslag til endringer.

 

 

Jon Brun, udatert, mottatt 01.11.04 (04/1858-12)

Presiserer at det er Nore og Uvdal kommune som må ta et valg på om det er ønskelig å legge til rette for store fritidsboliger her, eller om de som etterspør disse, må henvises til andre områder.

Byggeområder: Mønehøyde på 5,5 meter. Det kan tillates 6 meter hvis denne ikke utgjør mer enn 1/3 av den totale grunnflate (T-BRA). Grunnflate på 200 m2 (T-BRA) eller en %-utnyttelse. I forhold til tunløsning bør det brukes %-utnyttelse av tomta. Det bør settes en begrensning på antall bygninger, og at det ved godkjenning av bygningene skal fremlegges en plan for hele tunet for å se helheten. Areal eller bygninger i hyttetunet kan ikke fradeles.

Det bør utarbeides føringer for hva som er god byggeskikk.

 

Merknader

Tunløsning er en ny og spennende måte å tenke fritidsbebyggelse på i Nore og Uvdal. Så langt har vi liten erfaring her. Med store tomter vil en ved bruk av %-utnyttelse kunne oppnå svært store bygninger. Ser samtidig at hvis det skal legges opp til tunløsninger, er et bruksareal (T-BRA) på 200 m2 fordelt på inntil 5 bygninger kanskje i minste laget. Et alternativ er å øke bruksarealet til 250 m2 fordelt på inntil 5 bygninger.

 

 

Tore Vrenne, datert 31.10.04 (04/1858-11)

Bestemmelsene gir for mange begrensninger for den enkelte grunneier. Grunneier selv bør gis større frihet til å utarbeide reguleringsplan. Det er viktig å myke opp regelverket fordi det de senere år har vært mange søknader om dispensasjon.

Minimum 7 meter mønehøyde, 200 m2, 40 grader takvinkel og uthus på 40 m2. Punktet om lokal byggeskikk i Numedal må fjernes fordi det er for gammeldags og ikke har noe med dagens virkelighet å gjøre. Det må åpnes for ny fritidsbebyggelse i 100-meters belte langs vassdrag fordi dette er det beste og mest attraktive område øvre Numedal kan tilby.

 

Merknader

Flere kommuner har bestemmelser som sier at bl.a. spørsmål om mønehøyde, takvinkel og bygningers areal skal avklares gjennom reguleringsplan. I Nore og Uvdal har det vært et politisk ønske å gi disse føringene på kommuneplannivå.

 

 

Svein Bjønno Reiersen, udatert, mottatt 29.10.04 (04/1858-10)

Byggeområder

1. Eksisterende byggeområder med plan: Punkt 5 ”Det er ikke tillat med garasje/ carport” strykes fordi det fremgår av punktene 2 og 3 hva som kan bygges. Punkt 8 og 9 (utforming og plassering) erstattes av et punkt, ”Ved utforming og plassering av bygninger skal det tas hensyn til lokal byggeskikk og bygninger skal plasseres slik at en unngår skjemmende skjæringer eller fyllinger.” Det bør ikke henvises til rettlederen for god byggeskikk i Numedal fordi denne i liten grad omhandler fritidsbebyggelse. Til punkt 10, tilføyes ”terreng og omgivelser”. I punkt 11 endres ”100 meter fra setervoll” til ”50 meter fra setervoll” fordi eksisterende veier ofte går til eller mellom setervoller og fordi det i utkanten på setervollen ofte er småskog som gir skjerming til setervollen. Grunneierlaget spør hva som er definisjonen på en setervoll.

2. Eksisterende byggeområder uten plan på snaufjellet: Punkt 8-9-10 som over. Nytt punkt, ”På hytter uten strøm kan det føres opp frittstående utedo” fordi det er tradisjonell byggeskikk i fjellet og pga. lukt og flueproblemer.

3. Eksisterende byggeområder uten plan – øvrige deler av kommunen. I punkt 4 står det T-BYA, bør konsekvent bruke T-BRA. Punkt 5 strykes da det fremgår av punkt 2 og 4 hva som kan bygges. Punkt 8-9-10 som over.

4. Uvdal alpinsenter: Punkt 5 erstattes med ”Garasje/ carport må inngå i (T-BRA) 150 m2 og ligge under samme tak” fordi det ikke bør være negativt å gjemme bort bilene. Punkt 8-9-10 som over.

5. Fremtidige byggeområder: I punkt 3 endres T-BYA til T-BRA fordi en bør ha konsekvent  samme benevnelse. Punkt 6 (garasje/ carport) strykes, begrunnet over. Punkt 11 (avstand til setervoll) endres til 50 eller 25 meter, begrunnet over. Punkt 14 endres fra ”kulturminner” til ”spesielt verneverdige kulturminner” med henvisning til kulturminneloven, som sier 5 meter. Punkt 16 endres fra ”er etablert” til ”er avklart” fordi avklart må være tilstrekkelig på grunn av praktiske forhold. I punkt 17 strykes ”med påstående bygninger”, slik at ordlyden blir ”Arealer i hyttetunet kan ikke fradeles”.

 

Landbruk, natur og friluftsområder

Punkt 1 under mini/mikrokraftverk ”Det må dokumenteres at energien fra kraftverket i det vesentlige skal benyttes som energikilde i landbruket” strykes fordi punkt 2 er fullt dekkende.

Område med spredt boligbygging bør kun avsettes der det vil bli 3 eller flere boliger. Enkeltsakene er så få at disse uten problemer kan behandles som dispensasjonssaker.

Definisjonen på spredt fritidsbebyggelse bør endres fra 50 meter mellom boenhetene til 40 meter fordi det i mange eldre kontrakter står at det skal være minst 40 meter til nærmeste bebyggelse.

 

Områder som er båndlagt

Kommentar til av Verja, Gvetaåi og Rolv er varig vernet mot vannkraftutbygging når det i Verja i dag er et minikraftverk i drift.

 

Generell kommentar til at når det gjelder ”tung utbygging” bør det stilles strenge krav til en skikkelig gjenomarbeidet bebyggelsesplan, noe som forutsetter et tett samarbeid mellom utbygger/ regulant og kommunen.

 

Merknader

Uttalelsen er i hovedtrekk lik uttalelsen fra Uvdal Grunneierlag. Se kommentarene under denne merknaden, 04/1858-17.

 

 

Knut F. Loftsgård, datert 28.10.04 (04/1858-09)

Landbruk, natur og friluftsområde: Ønsker mulighet for tunløsning i LNF-område hvor spredt fritidsbebyggelse er tillatt tilsvarende som for framtidige byggeområder.

 

Merknader

Det er i utgangspunktet ikke noe som taler for at det ikke skal være mulig med tunløsning også i  eksisterende LNF-områder med spredt hyttebygging.

 

 

Uvdal Vakt og Hytteservice A/S, datert 27.10.04 (04/1858-08)

Peker på at dagens hyttekunder ønsker å bygge større enn gjeldende reguleringsbestemmelser gir rom for, viser til Høk hyttefelt, (gnr.5, bnr.5). Ønsker at det åpnes for omregulering av gjeldende reguleringsplan både når det gjelder hyttestørrelse, mønehøyde, mulighet for frittliggende anneks og tunløsninger.

 

Merknader

Bestemmelsene som blir vedtatt, vil ikke erstatte gjeldende bestemmelser i allerede godkjente regulerings- eller bebyggelsesplaner. Det må eventuelt søkes om endring av bestemmelser til enkeltplaner.

 

 

Buskerud fylkeskommune, Utviklingsavdelingen, datert 19.10.04 (04/1858-07)

Bestemmelsene til arealdelen av kommuneplan kan ikke vedtas før det foreligger arealplankart.

Byggeområder: Disposisjonsplaner ikke lenger en plantype og må erstattes med reguleringsplan. Vanskelig å få tak i hvor det skal være kommunedelplaner.

Konklusjon: Arealplan og kart hører sammen. Fylkeskommunen vil komme tilbake til dette når arealplankartet foreligger.

 

Merknader

Fylkeskommunen sier i mail at planutvalget kan fatte et prinsippvedtak om at bestemmelsene skal ligge til grunn for det videre arbeidet med arealdel. Dette forutsetter selvfølgelig at disse må revideres og justeres etter arealdelen.

Det er beklagelig at fylkeskommunen ikke har kommentert innholdet i forslag til bestemmelser.

 

Travel Trade Service Ltd., datert 16.10.04 (04/1858-06)

Formuleringen “Disse skal legges til grunn for arealbruk under utarbeidelse av de enkelte kommunedelplanene” i vedtatt planprogram bør strykes.

Forslag om tuntomter bør også omfatte eksisterende byggeområder med plan og eksisterende byggeområde uten plan – øvrige deler av kommunen. Det bør videre brukes %-utnyttelse for tuntomter framfor maksimal størrelse.

 

Merknader

I forhold til tun-løsninger har kommunen ikke særlig erfaring med dette. Med store tomter vil en ved bruk av %-utnyttelse kunne oppnå svært store bygninger. Ser samtidig at hvis det skal legges opp til tunløsninger, er et bruksareal (T-BRA) på 200 m2 fordelt på inntil 5 bygninger kanskje i minste laget. Et alternativ er å øke bruksarealet til 250 m2 fordelt på inntil 5 bygninger.

 

 

Fylkesmannen i Buskerud, datert 20.09.04 (04/1858-05)

Det er plankart med bestemmelser som skal utlegges til offentlig høring etter pbl. § 20-5, og ikke bare planbestemmelsene

 

Merknader

Fylkesmannen i Buskerud sa bl.a. i sin uttalelse til forslag til Planprogram for arealdelen av kommuneplan 2004-2015 at ”Det er positivt og oversiktelig at det lages felles bestemmelser og retningslinjer for hele kommunen.”

Det er beklagelig at Fylkeskmannen nå kommer med helt andre signal. I tillegg har de ikke kommentert innholdet i bestemmelsene.

I høringen til Planprogrammet anbefalte Fylkesmannen kommunen ”at det i den nye arealdelen ikke legges opp til nye LNF-områder for spredt hyttebygging, jfr. § 20-4 punkt c i plan- og bygningsloven…. Vi mener derfor at en i større grad bør planlegge med arealkategorien byggeområde for hytter. LNF-spredt bør bare brukes der det er aktuelt med noen få nybygg og hvor det ikke vil være i konflikt med andre interesser.”

 

 

Forslag til endringer i bestemmelsene i forhold til høringsdokumentet, datert 16.08.04:

Forslag til endringer er lagt inn i utkast til bestemmelser datert 27.02.05.

 

Kap. 2 – Byggeområder (§ 20-4, 1. ledd nr. 1)

 

1. Eksisterende byggeområde med plan

Punkt 8 – ”m.m. utformes i samsvar med ”Byggjeskikk og bruk. Ein rettleiar om god byggjeskikk i Numedal” utgitt i 1992 av Numedalskommunene” strykes og erstattes med ”tilpasses lokal byggeskikk”.

Punkt 10 – ”terreng og omgivelser” tilføres etter nærliggende bygninger.

Punkt 11 – ”minst 100 meter fra setervoll” erstattes av ”minst 50 meter fra setervoll”.

 

2. Eksisterende byggeområde uten plan på snaufjellet

Punkt 8 – ”m.m. utformes i samsvar med ”Byggjeskikk og bruk. Ein rettleiar om god byggjeskikk i Numedal” utgitt i 1992 av Numedalskommunene” strykes og erstattes med ”tilpasses lokal byggeskikk”.

Punkt 10 – ”terreng og omgivelser” tilføres etter nærliggende bygninger.

Punkt 11 – ”minst 100 meter fra setervoll” erstattes av ”minst 50 meter fra setervoll”.

Punkt 12 – ”Fritidsbebyggelse skal ikke plasseres nærmere kulturminne enn 50 meter” strykes.

Punkt 13 blir nytt punkt 12.

Siste setning ”Denne bestemmelsen gjelder ….” strykes.

 

3. Eksisterende byggeområde uten plan – øvrige deler av kommunen

Punkt 8 – ”m.m. utformes i samsvar med ”Byggjeskikk og bruk. Ein rettleiar om god byggjeskikk i Numedal” utgitt i 1992 av Numedalskommunene” strykes og erstattes med ”tilpasses lokal byggeskikk”.

Punkt 10 – ”terreng og omgivelser” tilføres etter nærliggende bygninger.

Siste setning ”Denne bestemmelsen gjelder ….” strykes.

 

4. Uvdal alpinsenter

Andre setning tilføres ”og bebyggelsesplaner”.

Nytt punkt 8 under opplisting av planer – Bebyggelsesplan for del av Uvdal Alpinsenter, godkjent 19.08.04.

Punkt 8 – ”m.m. utformes i samsvar med ”Byggjeskikk og bruk. Ein rettleiar om god byggjeskikk i Numedal” utgitt i 1992 av Numedalskommunene” strykes og erstattes med ”tilpasses lokal byggeskikk”.

Punkt 10 – ”terreng og omgivelser” tilføres etter nærliggende bygninger.

 

5. Framtidige byggeområder

Punkt 8 – ”m.m. utformes i samsvar med ”Byggjeskikk og bruk. Ein rettleiar om god byggjeskikk i Numedal” utgitt i 1992 av Numedalskommunene” strykes og erstattes med ”tilpasses lokal byggeskikk”.

Punkt 10 – ”terreng og omgivelser” tilføres etter nærliggende bygninger.

Punkt 11 – ”minst 100 meter fra setervoll” erstattes av ”minst 50 meter fra setervoll”.

Punkt 14 – ”Fritidsbebyggelse skal ikke plasseres nærmere kulturminne enn 50 meter” strykes.

Punkt 15 blir nytt punkt 12.

Punkt 16 blir nytt punkt 13.

Punkt 17 blir nytt punkt 14 og ”bruksareal (T-BRA) på inntil 200 m2 fordelt på inntil 5 bygninger” i 3. setning endres til ”bruksareal (T-BRA) på inntil 250 m2”. Siste setning: ”Arealer med påstående bygninger i hyttetunet kan ikke fradeles.” endres til ”Verken areal eller bygninger i hyttetunet kan fradeles”.

 

Kap. 3 – Landbruks-, natur- og friluftsområde (§ 20-4, 1. ledd nr. 2)

 

2. LNF-område hvor spredt boligbygging er tillatt (§ 20-4, 2. ledd, bokstav c)

Punkt 6  – ”terreng og omgivelser” tilføres etter nærliggende bygninger.

 

2. LNF-område hvor spredt fritidsbebyggelse er tillatt (§ 20-4, 2. ledd, bokstav c)

Punkt 8 – ”m.m. utformes i samsvar med ”Byggjeskikk og bruk. Ein rettleiar om god byggjeskikk i Numedal” utgitt i 1992 av Numedalskommunene” strykes og erstattes med ”tilpasses lokal byggeskikk”.

Punkt 10 – ”minst 100 meter fra setervoll” erstattes av ”minst 50 meter fra setervoll”.

Punkt 11 – ”Fritidsbebyggelse skal ikke plasseres nærmere kulturminne enn 50 meter” strykes.

Punkt 12 blir nytt punkt 11.

Punkt 13 blir nytt punkt 12.

Punkt 14 blir nytt punkt 13.

Nytt punkt 14 - Ved utforming av nye planer for fritidsbebyggelse kan tunløsning vurderes der forholdene ligger til rette for det, herunder vurdering av tomtestørrelse, terrengutforming og hensynet til øvrig bebyggelse. Inntil 1/3 av tomtene kan avsettes til tunløsning. Total bygningsmasse kan ha et bruksareal (T-BRA) på inntil 250 m2 fordelt på inntil 5 bygninger. Hovedbygningen kan ha et bruksareal (T-BRA) på inntil 150 m2. Verken areal eller bygninger i hyttetunet kan fradeles.

 

 

Rådmannens forslag til vedtak :

 

Forslag til bestemmelser til arealdelen av kommuneplan for Nore og Uvdal kommune 2004-2015 datert 27.02.05 legges til grunn for det videre arbeidet med rullering av arealdelen av kommuneplan.

 

 

 

---------------IKKE slett denne linjen-----------her slutter innstillingen----------

 

 

 

 

 Vedlegg

1.      Utkast til bestemmelser, datert 16.08.04. Høringsdokument

2.      Utkast til bestemmelser, datert 27.02.05

 

 

Saksdokument

1.      Planprogram for Arealdelen av kommuneplan for Nore og Uvdal kommune 2004-2015, datert 31.01.04.

2.      F-sak nr. 24/04 – Arealdelen avkommuneplan 2004-2015. Sluttbehandling av planprogram

3.      NMK-sak nr. 80/04 – Bestemmelser til arealdelen av kommuneplan 2004-2015. Uttalelse

4.      F-sak nr. 35/04 – Bestemmelser til arealdelen av kommuneplan 2004-2015. Utlegging til offentlig høring.

5.      Høringsuttalelser (21)

6.      Øvrige saksdokument

 

 

 

 

 

 

Firmainfo

Kontakt formannen:

 

Dagalifjellets Vel