Dagalifjellets Vel
 
Nyheter

Link til Vær og Føremelding

Link til Været

Hvorfor medlem! 
Hytteeiere, grunneiere og andre interesserte kan bli medlem av Dagalifjellets Vel, som arbeider til allment beste for området og dets brukere. Velet disponerer fiskevann, støtter ski- og løypearbeidet og utgir oversikter over underleverandører av diverse tjenester i Uvdal.

Innmelding!
Kontigenten er kr. 500,- og ber om at man ved innbetaling passer på å påføre navn og adresse.  Kontigenten betales til Dagalifjellets Vel v/ Kasserer Kåre Hansen, Solerødvn. 193 Adal, 3185 Skoppum. Bankkonto: 2291.67.50807

Behandling i kommunestyret
4. april 2005
 

Behandling   Kommunestyret- 14.03.2005:

Følgende representanter hadde innlegg i saken:

 

Lars E. Jacobsen (Sp)

Hans Beltesbrekke (AP)

Eirik Solheim (Frp)

Lars Inge Enerstvedt (Sp)

Nils Friis  (Sv)

Magne Berg (Frp)

Ole Jørgen Hallingstad (H)

Lars Fullu (Sp)

Kirsten G. Hovda (Ap)

Lars Egedahl (H)

 Per Støldal (Frp)

 

Følgende representanter hadde endringsforslag:

 

Sp v/Lars Inge Enerstvedt:

 

”Forslag fra Senterpartiet om endinger i sak PS 28/05:

 

 • Side 11, under kap 2, avsnitt 5 ”Framtidige byggeområder”. pkt 13 endres til:

 

13. Utbygging av fritidsbebyggelse/hytter kan ikke skje før vegsystem med parkeringsanlegg er godkjent.

Utbygging av  høgstandard fritidsbebyggelse kan ikke skje før de tekniske anleggene som strømforsyning, vannforsyning, avløpsanlegg og veisystem med parkeringsanlegg er godkjent.

 

 

 

Sp foreslår følgende endringer på  Retningslinjer for Byggeområdene, side 11:

 

 • Følgende setning kommer som tillegg etter første setning i avsnitt 1,: Dette er likevel ikke til hinder for at enkeltgrunneiere kan fremme planer.

 

 •  

”Før utbygging kan skje, skal avtaler om gjennomføring av nødvendige fellestiltak som  sti – og løypeplan være etablert  Følgende setning foreslås tilføyd: .Fellestiltaka må stå i forhold til utbyggingsgraden.

Avsnitt 2  endres til:

 • For høgstandard fritidsbebyggelse skal tiltakshaverlegger fram planer for tekniske anlegg som strømforsyning, vannforsyning,, avløpsanlegg og vegsystem med parkeringsløsninger.  

 

 

 

Sp foreslår følgende endringer i avsnitt 5 ”Retningslinjer til LNF- områder”,side 13:

 

·        Fritidsbebyggelse anses å være spredt når det er minst 30 meter mellom boenhetene eller minst 80 meter mellom klynger på inntil 5 boenheter.

 

 

 

 

Sp foreslår nytt  pkt /avsnitt til slutt under, under avsnittet om ” Setervoller/eldre gårdsbebyggelse / kårhus.”,  på side 14

 

 

·        Verken areal eller bebyggelse på setervoller kan fradeles.

 

 

 

Sp foreslår på side 14, under avsnittet om ” Veibygging”:, at siste setning endres til:

 

·        I  LNF- områder på snaufjellet og i områder med særlige miljøkvaliteter bør

ny vegbygging unngås.  Det skal stilles krav om skikkelig  oppussing av veganleggenene.

 

 

Sp foreslår følgende nytt avsnitt til erstatning for eksisterende på side 15, under Kap 4 om ” Områder for råstoffutvinning”.

 

Etablering av massetak eller vesentlig utvidelse av eksisterende masseuttak kan kun skje etter godkjent reguleringsplan (§ 20-2.ledd bokstav a).Uttak av masse til eksisterende veganlegg er tillatt uten søknad.”

 


SV v/Nils Friis:

 

Sak 28/05
FORSLAG TIL NYE BESTEMMELSER

 

 

KAP. 1 - PLANOMRÅDE ( § 20-4)

Planområde omfatter hele Nore og Uvdal kommune.

 

KAP. 2 - BYGGEOMRÅDER (§ 20-4, 1. ledd nr. 1)

 

1. Eksisterende byggeområder med plan

I område som på plankart er vist som byggeområder, hvor det foreligger godkjent reguleringsplan, bebyggelsesplan eller disposisjonsplan kan arbeid og tiltak som nevnt i Plan- og bygningsloven §§ 86 a, 86b og 93 bare skje i tråd med sist vedtatte reguleringsplan, bebyggelsesplan eller disposisjonsplan. (§ 20-4, 2. ledd, bokstav a)

 

Der ikke annet fremgår av gjeldende bestemmelser til reguleringsplan, bebyggelsesplan eller disposisjonsplan gjelder følgende vilkår for fritidsbebyggelse (§ 20-4, 2. ledd, bokstav b):

 

1.      Ny fritidsbebyggelse skal ikke ha mønehøyde over 5,5 meter og gesimshøyde  over 4 meter over gjennomsnitt ferdig planert terreng. Mønehøyder/gesimshøyder opp til 6 meter/4 meter kan tillates såfremt det ved egen dokumentasjon kan påvises at dette ikke er til ulempe for naboer eller er landskapsmessig uheldig

2.      Fritidsboligen kan ha et bruksareal (T-BRA) på inntil på 150 m2.

3.      Det kan settes opp et uthus eller anneks med bebygd (T-BRA) på inntil 20 m2.

4.      Taket må utformes som saltak, og takvinkel skal være mellom 22 og 33 grader.

5.      Det er ikke tillat med garasje/ carport.

6.      Det er ikke tillat med gjerde rundt fritidseiendommen.

7.      Det er ikke tillat med flaggstang.

8.      Ved utforming og plassering av bygninger skal bebyggelsens karakter, stiluttrykk, vindussetting, fargebruk tilpasses lokal byggeskikk

9.      Ved plassering av bygninger skal det tas hensyn til terrenget slik at en unngår skjemmende skjæringer eller fyllinger.

10.  Hovedmøneretning skal tilpasses terreng og omgivelser.

11.  Fritidsbebyggelse skal plasseres minst 50 meter fra ytterkant av setervoll.

 

 

2. Eksisterende byggeområde uten plan på snaufjellet

I område som på plankart er vist som eksisterende byggeområder, hvor det ikke foreligger godkjent regulerings- eller bebyggelsesplan er det forbud mot oppføring av ny fritidsbebyggelse (§ 20-4, 2. ledd, bokstav e).

 

Fradelte og ubebygde hyttetomter kan likevel tillates bebygd etter byggesøknad på følgende vilkår (§ 20-4, 2. ledd, bokstav b):

 

1.      Ny fritidsbebyggelse skal ikke ha mønehøyde over 5 meter og gesimshøyde over 3,5 meter over gjennomsnitt ferdig planert terreng.

2.      Fritidsboligen kan ha et bruksareal (T-BRA) på inntil på 100 m2.

3.      Taket må utformes som saltak, og takvinkel skal være mellom 22 og 33 grader.

4.      Det er ikke tillat med uthus eller anneks.

5.      Det er ikke tillat med garasje/ carport.

6.      Det er ikke tillat med gjerde rundt fritidseiendommen.

7.      Det er ikke tillat med flaggstang.

8.      Ved utforming og plassering av bygninger skal bebyggelsens karakter, stiluttrykk, vindussetting, fargebruk tilpasses lokal byggeskikk.

9.      Ved plassering av bygninger skal det tas hensyn til terrenget slik at en unngår skjemmende skjæringer eller fyllinger.

10.  Hovedmøneretning skal tilpasses terreng og omgivelser.

11.  Fritidsbebyggelse skal plasseres minst 50 meter fra ytterkant av setervoll.

12.  Fritidsbebyggelsen skal ikke avskjære eksisterende tursti eller skiløype

 

 

Utvidelse av eksisterende bebyggelse kan skje etter samme vilkår som over.

 

 

3. Eksisterende byggeområde uten plan – øvrige deler av kommunen

I område som på plankart er vist som eksisterende byggeområder, hvor det ikke foreligger godkjent regulerings- eller bebyggelsesplan, kan oppføring av nye boenheter (etter § 93) ikke finne sted før området inngår i godkjent reguleringsplan for området (§ 20-4, 2. ledd, bokstav a).

 

Fradelte og ubebygde hyttetomter kan likevel tillates bebygd etter byggesøknad på følgende vilkår (§ 20-4, 2. ledd, bokstav b):

1.      Ny fritidsbebyggelse skal ikke ha mønehøyde over 5,5 meter over gjennomsnitt ferdig planert terreng. Mønehøyder/gesimshøyder opp til 6 meter/4 meter kan tillates såfremt det ved egen dokumentasjon kan påvises at dette ikke er til ulempe for naboer eller er landskapsmessig uheldig.

2.      Fritidsboligen kan ha et bruksareal (T-BRA) på inntil på 150 m2.

3.      Taket må utformes som saltak, og takvinkel skal være mellom 22 og 33 grader.

4.      Det kan settes opp et uthus eller anneks med bebygd (T-BRA) på inntil 20 m2.

5.      Det er ikke tillat med garasje/ carport.

6.      Det er ikke tillat med gjerde rundt fritidsboligen.

7.      Det er ikke tillat med flaggstang.

8.      Ved utforming og plassering av bygninger skal bebyggelsens karakter, stiluttrykk, vindussetting, fargebruk tilpasses lokal byggeskikk.

9.      Ved plassering av bygninger skal det tas hensyn til terrenget slik at en unngår skjemmende skjæringer eller fyllinger.

10.  Hovedmøneretning skal tilpasses terreng og omgivelser.

 

Utvidelse av eksisterende bebyggelse kan skje etter samme vilkår som over.

 

 

4. Uvdal alpinsenter

Disse bestemmelsene omfatter felles bestemmelser for fritidsbebyggelsen i Uvdal alpinsenter. Disse bestemmelsene vil gjelde foran gjeldende bestemmelser i følgende reguleringsplaner og bebyggelsesplaner:

 1. Reguleringsplan Numedal Alpinsenter, godkjent 17.06.83
 2. Reguleringsplan Uvdal Alpinsenter, godkjent 13.02.89
 3. Bebyggelsesplan Nørstebø, godkjent 14.12.89
 4. Reguleringsplan Myran, godkjent 08.10.90
 5. Bebyggelsesplan Myran, godkjent 25.03.93
 6. Bebyggelsesplan Uvdal Alpinsenter, godkjent 14.04.94
 7. Bebyggelsesplan del av Uvdal Alpinsenter, godkjent 10.04.97
 8. Bebyggelsesplan for del av Uvdal Alpinsenter, godkjent 19.08.04.

 

For de punktene som ikke berører fritidsbebyggelsen vil bestemmelsene i reguleringsplanene nevnt over være gjeldende.

 

Vilkår for utbygging (§ 20-4, 2. ledd, bokstav b):

1.      Ny fritidsbebyggelse skal ikke ha mønehøyde over 5,5  meter og gesimshøyde over 4 meter over gjennomsnitt ferdig planert terreng.  Mønehøyder/gesimshøyder opp til 6 meter/4 meter kan tillates såfremt det ved egen dokumentasjon kan påvises at dette ikke er til ulempe for naboer eller er landskapsmessig uheldig.

2.      Fritidsboligen kan ha et bruksareal (T-BRA) på inntil på 150 m2.

3.      Taket må utformes som saltak, og takvinkel skal være mellom 22 og 33 grader.

4.      Det kan settes opp uthus/anneks med bebygd (T_BRA) på inntil 20 m2

5.      Det er ikke tillat med garasje/ carport.

6.      Det er ikke tillat med gjerde rundt fritidseiendommen.

7.      Det er ikke tillat med flaggstang.

8.      Ved utforming og plassering av bygninger skal bebyggelsens karakter, stiluttrykk, vindussetting, fargebruk tilpasses lokal byggeskikk.

9.      Ved plassering av bygninger skal det tas hensyn til terrenget slik at en unngår skjemmende skjæringer eller fyllinger.

10.  Hovedmøneretning skal tilpasses terreng og omgivelser.

 

Utvidelse av eksisterende bebyggelse kan skje etter samme vilkår som over.

 

 

5. Framtidige byggeområder

På areal som på plankartet er vist som framtidige byggeområder, kan arbeid og tiltak som nevnt i plan- og bygningsloven §§ 86a, 86b og 93 samt fradeling til slike formål bare skje etter godkjent reguleringsplan.

 

Vilkår for fritidsbebyggelse (§ 20-4, 2. ledd, bokstav b):

1.      Ny fritidsbebyggelse skal ikke ha mønehøyde over 5,5 meter  og gesimshøyde over 4 meter  over gjennomsnitt ferdig planert terreng. Mønehøyder/gesimshøyder opp til 6 meter/4 meter kan tillates såfremt det ved egen dokumentasjon kan påvises at dette ikke er til ulempe for naboer eller er landskapsmessig uheldig.

2.      Fritidsboligen kan ha et bruksareal (T-BRA) på inntil på 150 m2.

3.      Det kan settes opp et uthus eller anneks med bebygd (T-BRA) på inntil 20 m2.

4.      Taket må utformes som saltak, og takvinkel skal være mellom 22 og 33 grader.

5.      Det er ikke tillat med garasje.

6.      Det er ikke tillat med gjerde rundt fritidseiendommen.

7.      Det er ikke tillat med flaggstang.

8.      Ved utforming og plassering av bygninger skal bebyggelsens karakter, stiluttrykk, vindussetting, fargebruk tilpasses lokal byggeskikk.

9.      Ved plassering av bygninger skal det tas hensyn til terrenget slik at en unngår skjemmende skjæringer eller fyllinger.

10.  Hovedmøneretning skal tilpasses terreng og omgivelser.

11.  Fritidsbebyggelse skal plasseres minst 50 meter fra ytterkant av setervoll.

12.  Fritidsbebyggelsen skal ikke avskjære eksisterende tursti eller skiløype.

13.  Utbygging av fritidsbebyggelse kan ikke skje før de tekniske anleggene som strømforsyning, vannforsyning, avløpsanlegg og veisystem med parkeringsanlegg er etablert.

Ved utforming av nye planer for fritidsbebyggelse kan tunløsning vurderes der forholdene ligger til rette for det, herunder vurdering av tomtestørrelse, terrengutforming og hensynet til øvrig bebyggelse. Inntil 1/3 av tomtene kan avsettes til tunløsning. Total bygningsmasse kan ha et bruksareal (T-BRA) på inntil 250 m2 fordelt på inntil 5 bygninger. Hovedbygningen kan ha et bruksareal (T-BRA) på inntil 150 m2.  Bygninger i hyttetun kan ikke fradeles som egne enheter

 

Retningslinjer til Byggeområdene

 

Grunneiersamarbeid med felles planlegging, utbygging og drift av områder for fritidsbebyggelse vil bli prioritert av Nore og Uvdal kommune. Før utbygging kan skje, skal avtaler om gjennomføring av nødvendige fellestiltak som sti- og løypenett være etablert.

 

Til behandlingen av regulerings- og bebyggelsesplaner skal tiltakshaver legge fram planer for tekniske anlegg som strømforsyning, vannforsyning, avløpsanlegg og veisystem med parkeringsløsninger.

 

Bebyggelse må ikke plasseres på høydedrag eller på særlig framtredene steder i terrenget.

 

Det må skje en fortløpende oppussing/tilsåing av utbyggingsområder etter hvert som tomter/ anlegg bygges.

 

 

KAP. 3  - LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSOMRÅDE

( § 20-4, 1. ledd, nr. 2)

 

I landbruk-, natur- og friluftsområder er det ikke tillat med tiltak som nevnt i plan- og bygningsloven §§ 81, 84, 86a, 86b og 93 eller fradeling av tomt til slikt formål nærmere enn 100 meter fra vann eller 50 meter fra elver og bekker som vises på kart i målestokk 1:50.000 med unntak av oppføring av båthus og mini/ mikrokraftverk (§ 20-4, 2. ledd, bokstav f).

 

Det kan gis tillatelse til oppføring av båthus på følgende vilkår:

1.      Båthuset kan ha et bebygd areal (T-BYA) på inntil 20 m2.

2.      Det skal foreligge dokumentasjon på at naustet er nødvendig for utøvelse av næringsvirksomheten.

3.      Plassering av båthuset skal tilpasses terrenget slik at inngrepet blir minst mulig.

 

 

Det kan gis tillatelse til oppføring av mini/ mikrokraftverk på følgende vilkår:

1.      Det må dokumenteres at energien fra kraftverket i det vesentlige skal benyttes som energikilde i landbruket.

 

2.      Avklaring av eventuelle interessekonflikter i forhold til landbruk, naturvern, kulturvern, viltområder, friluftsliv og landskap må foreligge.

 

 

1.   LNF-område hvor kun bebyggelse tilknyttet stedbunden næring er tillat (§ 20-4, 2. ledd, bokstav c)

 1. Her kan det bare føres opp nye bygg og anlegg som er tilknyttet stedbunden næring.
 2. Oppføring av ny, eller utvidelse av eksisterende fritidsbebyggelse er ikke tillatt. (§ 20-4, 2. ledd, bokstav e)

 

 

2.  LNF-område hvor spredt boligbygging er tillatt (§ 20-4, 2. ledd, bokstav c)

Spredt boligbygging kan tillates, etter byggesøknad hvis tiltaket ikke kommer i konflikt med viktige landbruks-, natur-, vilt-, friluft- eller kulturlandskapsinteresser. Følgende vilkår må oppfylles (§ 20-4, 2. ledd, bokstav b):

1.      Bebyggelsen skal fortrinnsvis plasseres i tilknytting til eksisterende bebyggelse

2.      Taket må utformes som saltak og ha takvinkel mellom 22 og 33 grader.

3.      Ny bebyggelse skal ikke ha mønehøyde over 8,5 meter og gesimshøyde over 6 meter.

4.      Bebyggelsen må ha tilfredstillende veg, vann- og  avløpsløsning.

5.      Ved utforming og plassering av bygninger skal bebyggelsens karakter, stiluttrykk, vindussetting, fargebruk m.m. utformes i samsvar med ”Byggjeskikk og bruk. Ein rettleiar om god byggjeskikk i Numedal” utgitt i 1992 av Numedalskommunene

6.      Ved plassering av bygninger skal det tas hensyn til terrenget slik at en unngår skjemmende skjæringer eller fyllinger.

7.      Hovedmøneretning skal tilpasses terreng og omgivelser.

8.      Ny avkjøring fra riksveg eller tillatelse til utvidet bruk av eksisterende avkjørsel må gis av vegmyndighetene.

9.      Bebyggelsen må ikke avskjære eksisterende sti- eller løypenett

10.  For 3 eller flere boliger i et naturlig avgrenset område, må det utarbeides bebyggelsesplan. Gjelder ikke i tilknytting til gårdsbebyggelse.

 

 

 

3. LNF-område hvor spredt fritidsbebyggelse er tillatt (§ 20-4, 2. ledd, bokstav c)

Antall nye fritidsboliger som kan bygges innenfor hvert område avsatt til spredt fritidsbebyggelse er vist på plankartet. Utbygging og fradeling kan bare skje etter godkjent reguleringsplan eller bebyggelsesplan. Følgende vilkår må oppfylles (§ 20-4, 2. ledd, bokstav b):

 

1.       Ny fritidsbebyggelse skal ikke ha mønehøyde over 5,5  meter og gesimshøyde over 4 meter over gjennomsnitt ferdig planert terreng. Mønehøyder/gesimshøyder opp til 6 meter/4 meter kan tillates såfremt det ved egen dokumentasjon kan påvises at dette ikke er til ulempe for naboer eller terrengmessig uheldig.   

2.       Fritidsboligen kan ha et bruksareal (T-BRA) på inntil på 150 m2.

3.       Det kan settes opp et uthus eller anneks med tillat bruksareal (T-BRA) på inntil 20 m2.

4.       Taket må utformes som saltak, og takvinkel skal være mellom 22 og 33 grader.

5.       Det er ikke tillat med frittstående garasje

6.       Det er ikke tillat med gjerde rundt fritidsboligen.

7.       Det er ikke tillatt med flaggstang

8.       Ved utforming og plassering av bygninger skal bebyggelsens karakter, stiluttrykk, vindussetting, fargebruk tilpasses lokal byggeskikk.

9.       Ved plassering av bygninger skal det tas hensyn til terrenget slik at en unngår skjemmende skjæringer eller fyllinger.

10.   Fritidsbebyggelse skal plasseres minst 50 meter fra ytterkant av setervoll.

11.   Fritidsbebyggelsen skal ikke avskjære eksisterende tursti eller skiløype.

12.   Det skal taes hensyn til viltbiotoper ved plassering av fritidsbebyggelse.

13.   Det skal etableres 2 vinterbrøyta biloppstillingsplasser pr. ny fritidsbolig.

Ved utforming av nye planer for fritidsbebyggelse kan tunløsning vurderes der forholdene ligger til rette for det, herunder vurdering av tomtestørrelse, terrengutforming og hensynet til øvrig bebyggelse. Inntil 1/3 av tomtene kan avsettes til tunløsning. Total bygningsmasse kan ha et bruksareal (T-BRA) på inntil 250 m2 fordelt på inntil 5 bygninger. Hovedbygningen kan ha et bruksareal (T-BRA) på inntil 150 m2.  Bygninger i hyttetun kan ikke fradeles som egne enheter.

 

 

 

Frp v/Magne Berg:

 

Bestemmelser Kap 2 nr 5.

Nr. 2 utgår.

    3 utgår

    5 utgår

  11 utgår (bestemmes gjennom regulering)

  14. Ved utforming av nye planer for fritidsbebyggelse kan tunløsning vurderes der forholdene ligger til rette for det herunder vurdering av tomtestørrelse, terrengutforing og hensyn til øvrig bebyggelse. Utnyttelsesgrad, antall bygninger etc avklares gjennom den enkelte reguleringsplan.

Bygninger i hyttetun kan ikke fradeles som egne enheter.

 

Bestemmelser kap 3 nr 3:

Nr. 2 utgår

    3  utgår

    5 utgår

  10 utgår

  14. Ved utforming av nye planer for fritidsbebyggelse kan tunløsning vurderes der forholdene ligger til rette for det, herunder vurdering av tomtestørrelse, terrengutforming og hensynet til øvrig bbyggelse. Utnyttelsesgrad, antall bygninger etc avklares gjennom den enkelte reguleringsplan.

Som pkt 14 på 1. side.”

 

Sp v/Lars Fullu:

 

(Skoghusvære/drifthusvære)

”Arealer med påstående bygninger kan ikke fradeles.”

 

AP/Sv v/Kirsten G. Hovda:

Kap 3.Pkt 1.

”Følgende strykes:

1.      Det må dokumenteres at energien fra kraftverket i det vesentlige skal benyttes i landbruket.”

 

H. v/Lars Egedahl:

 

Under punkt ”Setervoller/eldre gardsbebyggelse/kårhus:

Seterbuer kan fradeles.”

 

 

Det ble avholdt gruppemøte etter at forslagene var kommet inn.

 

 

Rådmannen orienterte vedr. mikrokraftverk.

 

VOTERING:

 

Voteringen ble foretatt kapittel for kapittel.

 

Kap. 1. Ingen endring.

 

Kap. 2. 1.1.     Innstilling 12     SV 9 stemmer.            Innstilling vedtatt

             1.3      Innstilling 9       SV 12 stemmer           SV vedtatt

             1.4      Innstilling 8       SV 13 stemmer           SV vedtatt

             1.10    Innstilling 6       SV 15 stemmer           SV vedtatt

             1.11    Innstilling 9       SV 12 stemmer           SV vedtatt

 

             2.1      Innstilling 9       SV 12 stemmer           SV vedtatt

             2.3      Innstilling 9       SV 12 stemmer           SV vedtatt

             2.10    Innstilling 7       SV 14 stemmer           SV vedtatt

             2.11    Innstilling 9       SV 12 stemmer           SV vedtatt

 

             3.1      Innstilling 12     SV 9 stemmerInnstilling vedtatt

             3.3      Innstilling  8       SV 13 stemmer           SV vedtatt

             3.4      Innstilling 9       SV 12 stemmer           SV vedtatt

             3.10    Innstilling 7       SV 14 stemmer.          SV vedtatt.

 

             4.1.     Innstilling 12     SV 9 stemmerInnstilling vedtatt

             4.3      Innstilling 8        SV 13 stemmer           SV vedtatt

             4.4      Innstilling 9       SV 12 stemmer           SV vedtatt

             4.10    Innstilling 6       SV 15 stemmer           SV vedtatt

 

            5.1       Innstilling 11     SV 10 stemmer           Innstilling vedtatt

            5.2       Innstilling 10     Frp 11 stemmer          Frp vedtatt

            5.3       3 forslag.

                        Frp avstemt, falt med 10 mot 11 stemmer

                        Innstilling 9       SV 12 stemmer           SV vedtatt

            5.4.      Innstilling 8       SV 13 stemmer            SV vedtatt

            5.5       Innstilling 11     Frp 10 stemmer          Innstilling vedtatt

            5.10     Innstilling 6       SV 15 stemmer           SV vedtatt

            5.11     3 forslag

                        Frp avstemt, falt med 7 stemmer

                        Innstilling 8       SV 13 stemmer           SV vedtatt

            5.13     Innstilling 0       Sp 21                         SP vedtatt.

            5.14     3 forslag

                        Frp avstemt fikk 12 stemmer

                        De to andre forslag falt             Frp vedtatt

 

Retningslinjer til byggeområdene.

 

Sp foreslår følgende endringer på  Retningslinjer for Byggeområdene, side 11:

 

 • Følgende setning kommer som tillegg etter første setning i avsnitt 1,: Dette er likevel ikke til hinder for at enkeltgrunneiere kan fremme planer.
 • Forslag avstemt og enstemmig vedtatt.

 

 •  

”Før utbygging kan skje, skal avtaler om gjennomføring av nødvendige fellestiltak som  sti – og løypeplan være etablert  Følgende setning foreslås tilføyd: .Fellestiltaka må stå i forhold til utbyggingsgraden.

Forslag avstemt og enstemmig vedtatt.

Avsnitt 2  endres til:

 • For høgstandard fritidsbebyggelse skal tiltakshaverlegger fram planer for tekniske anlegg som strømforsyning, vannforsyning,, avløpsanlegg og vegsystem med parkeringsløsninger.
 • Forslag avstemt og enstemmig vedtatt.

 

 

Kapittel 3.

 

Pkt 1    Innstilling 12     Ap 9 stemmerInnstilling vedtatt

 

2.2       Innstilling 12     SV 9 stemmerInnstilling vedtatt.

2.3       Innstilling 14     SV 7 stemmerInnstilling vedtatt

2.6       Innstilling 6       SV 15 stemmer           SV vedtatt

 

3.1.      Innstilling 12     SV 9 stemmer              Innstilling vedtatt

3.2       Innstilling 14     Frp 7 stemmer            Innstilling vedtatt

3.3       Innstilling 15     Frp 6 stemmer            Innstilling vedtatt

3.4       Innstilling 8       SV 13 stemmer           SV vedtatt

3.5.      Innstilling 14     Frp 7 stemmer             Innstilling vedtatt

3.10     3 forslag           Frp  avstemt, fikk 7 stemmer og falt.

            Innstilling 8        SV 13 stemmer           SV vedtatt

3.14     3 forslag            Frp avstemt først fikk 10 stemmer, og falt.

            Innstilling 8       SV 13 stemmer            SV vedtatt.

 

 

LNF områder s. 13. 5. avsnitt.

 

          Innstilling 7         SP 14 stemmer            Sp vedtatt

 

Setervoller s. 14. tillegg til 1. avsnitt

 

            3 forslag

            Høyre 9            Sp 12 stemmer, deretter

            Innstilling 9       Sp 12 stemmer           Sp vedtatt

 

Skogshusvære/driftshusvære. Tillegg

 

            Innstilling 13      Sp 8 stemmer             Innstilling vedtatt.

 

Veibygging s. 14

 

            Innstilling 1       Sp 20 stemmer           Sp vedtatt

 

Kap 4.

 

            Innstilling 0        Sp 21 stemmer           SP vedtatt.

 

 

 

Til slutt ble hele forslaget med nevnte endringer enstemmig vedtatt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtak / Innstilling   Kommunestyret- 14.03.2005:

Forslag til bestemmelser til arealdelen av kommuneplan for Nore og Uvdal kommune 2004-2015 datert 27.02.05 med nevnte endringer i k-sak 28/05 legges til grunn for det videre arbeidet med rullering av arealdelen av kommuneplan.

 

 

Firmainfo

Kontakt formannen:

 

Dagalifjellets Vel