Dagalifjellets Vel
 
Nyheter

Link til Vær og Føremelding

Link til Været

Hvorfor medlem! 
Hytteeiere, grunneiere og andre interesserte kan bli medlem av Dagalifjellets Vel, som arbeider til allment beste for området og dets brukere. Velet disponerer fiskevann, støtter ski- og løypearbeidet og utgir oversikter over underleverandører av diverse tjenester i Uvdal.

Innmelding!
Kontigenten er kr. 500,- og ber om at man ved innbetaling passer på å påføre navn og adresse.  Kontigenten betales til Dagalifjellets Vel v/ Kasserer Kåre Hansen, Solerødvn. 193 Adal, 3185 Skoppum. Bankkonto: 2291.67.50807

Utkast til vedtak av arealdelen av kommuneplan
4. april 2005
 

 

 

Arealdelen av kommuneplan

 

for

 

Nore og Uvdal kommune

2004 – 2015

 

 

 

 

 

Bestemmelser

14.03.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtak i kommunestyret 14.03.05


 

Bestemmelser

Arealbrukskategoriene som nyttes på plankartet innenfor rammen av § 20-4 første ledd kan suppleres med bestemmelser etter samme paragrafs andre ledd, slik at bestemmelsene utfylles og uttdyper den fastsatte arealbruk. Bestemmelsene fastsetter i tekst forhold som det ikke er mulig eller hensiktsmessig å framstille på plankartet.

 

Bestemmelsene etter § 20-4 andre ledd er uttømmende fastlagt i loven. Det vil si at bare bestemmelser hjemlet der har rettsvirkning overfor den enkelte. F.eks kan bestemmelser om grad av utnytting, byggehøyde og lokalisering bare knyttes til byggeområder og til LNF-områder der spredt utbygging er tillattt i medhold av bestemmelsene etter bokstav c).

 

I tillegg kan det knyttes retningslinjer til planen. Retningslinjene er ikke juridisk bindende, men kun av veiledende og informativ karakter. Retningslinjene kan ikke brukes som hjemmelsgrunnlag for vedtak etter planen, men kan gi visse føringer for rettslig og planfaglig vurdering av de enkelte arealbrukskategorier og bestemmelser.

 


KAP. 1 - PLANOMRÅDE ( § 20-4)

Planområde omfatter hele Nore og Uvdal kommune.

 

KAP. 2 - BYGGEOMRÅDER (§ 20-4, 1. ledd nr. 1)

 

1. Eksisterende byggeområder med plan

I område som på plankart er vist som byggeområder, hvor det foreligger godkjent reguleringsplan, bebyggelsesplan eller disposisjonsplan kan arbeid og tiltak som nevnt i Plan- og bygningsloven §§ 86 a, 86b og 93 bare skje i tråd med sist vedtatte reguleringsplan, bebyggelsesplan eller disposisjonsplan. (§ 20-4, 2. ledd, bokstav a)

 

Der ikke annet fremgår av gjeldende bestemmelser til reguleringsplan, bebyggelsesplan eller disposisjonsplan gjelder følgende vilkår for fritidsbebyggelse (§ 20-4, 2. ledd, bokstav b):

 

1.      Ny fritidsbebyggelse skal ikke ha mønehøyde over 6 meter over gjennomsnitt ferdig planert terreng.

2.      Fritidsboligen kan ha et bruksareal (T-BRA) på inntil på 150 m2.

3.      Det kan settes opp et uthus eller anneks med bruksareal (T-BRA) på inntil 20 m2.

4.      Taket må utformes som saltak, og takvinkel skal være mellom 22 og 33 grader.

5.      Det er ikke tillatt med garasje/ carport.

6.      Det er ikke tillatt med gjerde rundt fritidseiendommen.

7.      Det er ikke tillatt med flaggstang.

8.      Ved utforming og plassering av bygninger skal bebyggelsens karakter, stiluttrykk, vindussetting, fargebruk tilpasses lokal byggeskikk

9.      Ved plassering av bygninger skal det tas hensyn til terrenget slik at en unngår skjemmende skjæringer eller fyllinger.

10.  Hovedmøneretning skal tilpasses terreng og omgivelser.

11.  Fritidsbebyggelse skal plasseres minst 50 meter fra ytterkant av setervoll.

 

 

2. Eksisterende byggeområde uten plan på snaufjellet

I område som på plankart er vist som eksisterende byggeområder, hvor det ikke foreligger godkjent regulerings- eller bebyggelsesplan er det forbud mot oppføring av ny fritidsbebyggelse (§ 20-4, 2. ledd, bokstav e).

 

Fradelte og ubebygde hyttetomter kan likevel tillattes bebygd etter byggesøknad på følgende vilkår (§ 20-4, 2. ledd, bokstav b):

 

1.      Ny fritidsbebyggelse skal ikke ha mønehøyde over 5 meter og gesimshøyde over 3,5 meter over gjennomsnitt ferdig planert terreng.

2.      Fritidsboligen kan ha et bruksareal (T-BRA) på inntil på 100 m2.

3.      Taket må utformes som saltak, og takvinkel skal være mellom 22 og 33 grader.

4.      Det er ikke tillatt med uthus eller anneks.

5.      Det er ikke tillatt med garasje/ carport.

6.      Det er ikke tillatt med gjerde rundt fritidseiendommen.

7.      Det er ikke tillatt med flaggstang.

8.      Ved utforming og plassering av bygninger skal bebyggelsens karakter, stiluttrykk, vindussetting, fargebruk tilpasses lokal byggeskikk.

9.      Ved plassering av bygninger skal det tas hensyn til terrenget slik at en unngår skjemmende skjæringer eller fyllinger.

10.  Hovedmøneretning skal tilpasses terreng og omgivelser.

11.  Fritidsbebyggelse skal plasseres minst 50 meter fra ytterkant av setervoll.

12.  Fritidsbebyggelsen skal ikke avskjære eksisterende tursti eller skiløype

 

 

Utvidelse av eksisterende bebyggelse kan skje etter samme vilkår som over.

 

 

3. Eksisterende byggeområde uten plan – øvrige deler av kommunen

I område som på plankart er vist som eksisterende byggeområder, hvor det ikke foreligger godkjent regulerings- eller bebyggelsesplan, kan oppføring av nye boenheter (etter § 93) ikke finne sted før området inngår i godkjent reguleringsplan for området (§ 20-4, 2. ledd, bokstav a).

 

Fradelte og ubebygde hyttetomter kan likevel tillattes bebygd etter byggesøknad på følgende vilkår (§ 20-4, 2. ledd, bokstav b):

1.      Ny fritidsbebyggelse skal ikke ha mønehøyde over 6 meter over gjennomsnitt ferdig planert terreng.

2.      Fritidsboligen kan ha et bruksareal (T-BRA) på inntil på 150 m2.

3.      Taket må utformes som saltak, og takvinkel skal være mellom 22 og 33 grader.

4.      Det kan settes opp et uthus eller anneks med bruksareal (T-BRA) på inntil 20 m2.

5.      Det er ikke tillatt med garasje/ carport.

6.      Det er ikke tillatt med gjerde rundt fritidsboligen.

7.      Det er ikke tillatt med flaggstang.

8.      Ved utforming og plassering av bygninger skal bebyggelsens karakter, stiluttrykk, vindussetting, fargebruk tilpasses lokal byggeskikk.

9.      Ved plassering av bygninger skal det tas hensyn til terrenget slik at en unngår skjemmende skjæringer eller fyllinger.

10.  Hovedmøneretning skal tilpasses terreng og omgivelser.

 

Utvidelse av eksisterende bebyggelse kan skje etter samme vilkår som over.

 

 

4. Uvdal alpinsenter

Disse bestemmelsene omfatter felles bestemmelser for fritidsbebyggelsen i Uvdal alpinsenter. Disse bestemmelsene vil gjelde foran gjeldende bestemmelser i følgende reguleringsplaner og bebyggelsesplaner:

  1. Reguleringsplan Numedal Alpinsenter, godkjent 17.06.83
  2. Reguleringsplan Uvdal Alpinsenter, godkjent 13.02.89
  3. Bebyggelsesplan Nørstebø, godkjent 14.12.89
  4. Reguleringsplan Myran, godkjent 08.10.90
  5. Bebyggelsesplan Myran, godkjent 25.03.93
  6. Bebyggelsesplan Uvdal Alpinsenter, godkjent 14.04.94
  7. Bebyggelsesplan del av Uvdal Alpinsenter, godkjent 10.04.97
  8. Bebyggelsesplan for del av Uvdal Alpinsenter, godkjent 19.08.04.

 

For de punktene som ikke berører fritidsbebyggelsen vil bestemmelsene i reguleringsplanene nevnt over være gjeldende.

 

Vilkår for utbygging (§ 20-4, 2. ledd, bokstav b):

1.      Ny fritidsbebyggelse skal ikke ha mønehøyde over 6 meter over gjennomsnitt ferdig planert terreng.

2.      Fritidsboligen kan ha et bruksareal (T-BRA) på inntil på 150 m2.

3.      Taket må utformes som saltak, og takvinkel skal være mellom 22 og 33 grader.

4.      Det kan settes opp et uthus eller anneks med bruksareal (T-BRA) på inntil 20 m2.

5.      Det er ikke tillatt med garasje/ carport.

6.      Det er ikke tillatt med gjerde rundt fritidseiendommen.

7.      Det er ikke tillatt med flaggstang.

8.      Ved utforming og plassering av bygninger skal bebyggelsens karakter, stiluttrykk, vindussetting, fargebruk tilpasses lokal byggeskikk.

9.      Ved plassering av bygninger skal det tas hensyn til terrenget slik at en unngår skjemmende skjæringer eller fyllinger.

10.  Hovedmøneretning skal tilpasses terreng og omgivelser.

 

Utvidelse av eksisterende bebyggelse kan skje etter samme vilkår som over.

 

 

5. Framtidige byggeområder

På areal som på plankartet er vist som framtidige byggeområder, kan arbeid og tiltak som nevnt i plan- og bygningsloven §§ 86a, 86b og 93 samt fradeling til slike formål bare skje etter godkjent reguleringsplan.

 

Vilkår for fritidsbebyggelse (§ 20-4, 2. ledd, bokstav b):

1.      Ny fritidsbebyggelse skal ikke ha mønehøyde over 6 meter over gjennomsnitt ferdig planert terreng.

2.      Det kan settes opp et uthus eller anneks med bebygd (T-BYA) på inntil 20 m2.

3.      Taket må utformes som saltak, og takvinkel skal være mellom 22 og 33 grader.

4.      Det er ikke tillatt med garasje.

5.      Det er ikke tillatt med gjerde rundt fritidseiendommen.

6.      Det er ikke tillatt med flaggstang.

7.      Ved utforming og plassering av bygninger skal bebyggelsens karakter, stiluttrykk, vindussetting, fargebruk tilpasses lokal byggeskikk.

8.      Ved plassering av bygninger skal det tas hensyn til terrenget slik at en unngår skjemmende skjæringer eller fyllinger.

9.      Hovedmøneretning skal tilpasses terreng og omgivelser.

10.  Fritidsbebyggelse skal plasseres minst 50 meter fra ytterkant av setervoll.

11.  Fritidsbebyggelsen skal ikke avskjære eksisterende tursti eller skiløype.

12.  Utbygging av fritidsbebyggelse/hytter kan ikke skje før veisystem med parkeringsanlegg er godkjent.

Utbygging av høgstandard fritidsbebyggelse kan ikke skje før de tekniske anleggene som strømforsyning, vannforsyning, avløpsanlegg og veisystem med parkeringsanlegg er godkjent.

 

13.  Ved utforming av nye planer for fritidsbebyggelse kan tunløsning vurderes der forholdene ligger til rette for det, herunder vurdering av tomtestørrelse, terrengutforming og hensynet til øvrig bebyggelse. Utnyttelsesgrad, antall bygninger etc avklares gjennom den enkelte reguleringsplan. Bygninger i hyttetunet kan ikke fradeles som egne enheter.

 

 

Retningslinjer til Byggeområdene

 

Grunneiersamarbeid med felles planlegging, utbygging og drift av områder for fritidsbebyggelse vil bli prioritert av Nore og Uvdal kommune. Dette er likevel ikke til hinder for at enkeltgrunneiere kan fremme planer. Før utbygging kan skje, skal avtaler om gjennomføring av nødvendige fellestiltak som sti- og løypenett være etablert. Fellestiltakene må stå i forhold til utbyggingsgraden.

 

For høgstandard fritidsbebyggelse skal tiltakshaver legge fram planer for tekniske anlegg som strømforsyning, vannforsyning, avløpsanlegg og veisystem med parkeringsløsninger.

 

Bebyggelse må ikke plasseres på høydedrag eller på særlig framtredene steder i terrenget.

 

Det må skje en fortløpende oppussing/tilsåing av utbyggingsområder etter hvert som tomter/ anlegg bygges.

 

 

KAP. 3  - LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSOMRÅDE

( § 20-4, 1. ledd, nr. 2)

 

I landbruk-, natur- og friluftsområder er det ikke tillatt med tiltak som nevnt i plan- og bygningsloven §§ 81, 84, 86a, 86b og 93 eller fradeling av tomt til slikt formål nærmere enn 100 meter fra vann eller 50 meter fra elver og bekker som vises på kart i målestokk 1:50.000 med unntak av oppføring av naust og mini/ mikrokraftverk (§ 20-4, 2. ledd, bokstav f).

 

Det kan gis tillatelse til oppføring av naust på følgende vilkår:

1.      Naustet kan ha et bebygd areal (T-BYA) på inntil 20 m2.

2.      Det skal foreligge dokumentasjon på at naustet er nødvendig for utøvelse av næringsvirksomheten.

3.      Plassering av naustet skal tilpasses terrenget slik at inngrepet blir minst mulig.

 

 

Det kan gis tillatelse til oppføring av mini/ mikrokraftverk på følgende vilkår:

1.      Det må dokumenteres at energien fra kraftverket i det vesentlige skal benyttes som energikilde i landbruket.

 

2.      Avklaring av eventuelle interessekonflikter i forhold til landbruk, naturvern, kulturvern, viltområder, friluftsliv og landskap må foreligge.

 

 

1.   LNF-område hvor kun bebyggelse tilknyttet stedbunden næring er tillatt (§ 20-4, 2. ledd, bokstav c)

  1. Her kan det bare føres opp nye bygg og anlegg som er tilknyttet stedbunden næring.
  2. Oppføring av ny, eller utvidelse av eksisterende fritidsbebyggelse er ikke tillattt. (§ 20-4, 2. ledd, bokstav e)

 

 

2.  LNF-område hvor spredt boligbygging er tillattt (§ 20-4, 2. ledd, bokstav c)

Spredt boligbygging kan tillattes, etter byggesøknad hvis tiltaket ikke kommer i konflikt med viktige landbruks-, natur-, vilt-, friluft- eller kulturlandskapsinteresser. Følgende vilkår må oppfylles (§ 20-4, 2. ledd, bokstav b):

1.      Bebyggelsen skal fortrinnsvis plasseres i tilknytting til eksisterende bebyggelse

2.      Taket må utformes som saltak.

3.      Bebyggelsen må ha tilfredstillende veg, vann- og  avløpsløsning.

4.      Ved utforming og plassering av bygninger skal bebyggelsens karakter, stiluttrykk, vindussetting, fargebruk m.m. utformes i samsvar med ”Byggjeskikk og bruk. Ein rettleiar om god byggjeskikk i Numedal” utgitt i 1992 av Numedalskommunene

5.      Ved plassering av bygninger skal det tas hensyn til terrenget slik at en unngår skjemmende skjæringer eller fyllinger.

6.      Hovedmøneretning skal tilpasses terreng og omgivelser.

7.      Ny avkjøring fra riksveg eller tillatelse til utvidet bruk av eksisterende avkjørsel må gis av vegmyndighetene.

8.      Bebyggelsen må ikke avskjære eksisterende sti- eller løypenett

9.      For 3 eller flere boliger i et naturlig avgrenset område, må det utarbeides bebyggelsesplan. Gjelder ikke i tilknytting til gårdsbebyggelse.

 

 

 

3. LNF-område hvor spredt fritidsbebyggelse er tillattt (§ 20-4, 2. ledd, bokstav c)

Antall nye fritidsboliger som kan bygges innenfor hvert område avsatt til spredt fritidsbebyggelse er vist på plankartet. Utbygging og fradeling kan bare skje etter godkjent reguleringsplan eller bebyggelsesplan. Følgende vilkår må oppfylles (§ 20-4, 2. ledd, bokstav b):

 

1.       Ny fritidsbebyggelse skal ikke ha mønehøyde over 6 meter over gjennomsnitt ferdig planert terreng.

2.       Fritidsboligen kan ha et bruksareal (T-BRA) på inntil på 150 m2.

3.       Det kan settes opp et uthus eller anneks med tillatt bruksareal (T-BRA) på inntil 20 m2.

4.       Taket må utformes som saltak, og takvinkel skal være mellom 22 og 33 grader.

5.       Det er ikke tillatt med frittstående garasje

6.       Det er ikke tillatt med gjerde rundt fritidsboligen.

7.       Det er ikke tillattt med flaggstang

8.       Ved utforming og plassering av bygninger skal bebyggelsens karakter, stiluttrykk, vindussetting, fargebruk tilpasses lokal byggeskikk.

9.       Ved plassering av bygninger skal det tas hensyn til terrenget slik at en unngår skjemmende skjæringer eller fyllinger.

10.   Fritidsbebyggelse skal plasseres minst 50 meter fra ytterkant av setervoll.

11.   Fritidsbebyggelsen skal ikke avskjære eksisterende tursti eller skiløype.

12.   Det skal taes hensyn til viltbiotoper ved plassering av fritidsbebyggelse.

13.   Det skal etableres 2 vinterbrøyta biloppstillingsplasser pr. ny fritidsbolig.

14.   Ved utforming av nye planer for fritidsbebyggelse kan tunløsning vurderes der forholdene ligger til rette for det, herunder vurdering av tomtestørrelse, terrengutforming og hensynet til øvrig bebyggelse.Inntil 1/3 av tomtene kan avsettes til tunløsning. Total bygningsmasse kan ha et bruksareal (T-BRA) på inntil 250 m2 fordelt på inntil 5 bygninger. Hovedbygningen kan ha et bruksareal (T-BRA) på inntil 150 m2. Bygninger i hyttetunet kan ikke fradeles som egne enheter.

 

 

 

Retningslinjer til LNF-områder

 

Stedbunden næring er å ta i bruk de naturlige ressurser som er knyttet til et gårdsbruk, ei grend eller et distrikt. Det er å se mulighetene som, i tid og utvikling gir et utbytte som opprettholder arbeidsplasser og bosetting.

 

Før tiltak/utbygging settes i gang kreves det avklaring av eventuelle interessekonflikter i forhold til landbruk, naturvern, kulturvern, viltområder, friluftsliv og landskap.

 

Utforming og plassering av bygninger skal i størst mulig grad tilpasses lokal byggeskikk og en god landskapsplassering.

 

Eksisterende boligbebyggelse i LNF-område kan søkes endret med ombygging eller tilbygg når det ikke etableres nye boenheter.

 

Fritidsbebyggelsen anses å være spredt når det er minst 30 meter mellom boenhetene, eller minst 80 meter mellom klynger på inntil 5 boenheter.

 

For fritidsbebyggelse som ligger i 100-meters belte langs vassdrag, skal eventuell utvidelse ikke føre til at bebyggelsen kommer nærmere vassdraget enn opprinnelig    bebyggelse.

 

For næringsbygg vurderes utvidelse av bebyggelsen i forhold til størrelse, beliggenhet, trafikkforhold, verneinteresser og forurensningssituasjon.

 

 

Setervoller/ eldre gårdsbebyggelse/ kårhus

Et viktig mål for Nore og Uvdal kommune er å ta vare på den kulturrikdommen og det kulturlandskapet vi har. Manglende drift og lite bruk fører ofte til forfall og etter hvert ”nedfall” av bygninger på setervoller. Kommunen ønsker å legge føringer for å ta vare på bygningers opprinnelige særpreg og bevare setervoller som en del av et variert kulturlandskap, samtidig som vi ønsker å legge til rette for tilpassninger til dagens landbruk.

 

Det kan gis tillatelse til restaurering/ gjenoppbygging av eksisterende bebyggelse på setervoll for å ta vare på bebyggelsen i et kulturhistorisk perspektiv. Den kulturhistoriske verdien må dokumenteres.

Ved gjenoppbygging skal opprinnelig størrelse beholdes.

 

Det kan gis tillatelse til oppføring av 1 seterbu på setervoll, som del av driftsgrunnlaget for landbrukseiendommen der det ikke er seterbu fra før, eller ikke er  mulighet for restaurering eller gjenoppbygging.

Seterbua kan ha et bebygd areal (T-BYA) på inntil på 80 m2.

Før seterbua kan godkjennes, skal det foreligge en dokumentasjon for behovet for seterbua i forhold til driften av næringsvirksomheten.

 

Ved utforming og plassering av bygninger skal bebyggelsens karakter, stiluttrykk, vindussetting, fargebruk m.m. utformes i samsvar med ”Bebyggelse på setervoller i Nore og Uvdal” retningslinjer vedtatt av Nore og Uvdal bygningsråd 16.02.95.

 

Nye bygg i et gårdstun eller i et gårdsmiljø skal planlegges og utføres slik at områdets preg opprettholdes. Nore og Uvdal kommune mener det er viktig at nye bygg tilpasses den øvrige bebyggelsen i området.

 

Verken areal eller bebyggelse på setervoller kan fradeles.

 

 

Skogshusvære/ driftshusvære

Det kan gis tillatelse til restaurering/ oppføring av skogshusvære/ driftshusvære på inntil 100 m2 som er nødvendig for utøvelsen av næringsvirksomheten.

 

Før skogshusvære kan godkjennes, skal det foreligge en dokumentasjon for behovet for husværet i forhold til driften av næringsvirksomheten.

 

Skogshusværet/ driftshusværet skal plasseres og utformes etter samme kriterier som for spredt fritidsbebyggelse.

 

 

Veibygging

Søknader om veibygging skal være gjenstand for en samordnet behandling etter plan- og bygningsloven og skogloven/ jordloven.

Vegframføring skal tilpasses eksisterende terreng og vegetasjon. Store vegskjæringer og –fyllinger skal så langt som mulig unngås.

I LNF-områder på snaufjellet og i områder med særlige miljøkvaliteter bør ny vegbygging unngås. Det skal stilles krav om skikkelig oppussing av veganleggene.

 

 

KAP. 4 - OMRÅDER FOR RÅSTOFFUTVINNING (§ 20-4, 1. ledd, nr, 3)

Etablering av masseuttak eller vesentlig utvidelse av eksisterende masseuttak kan kun skje etter godkjent reguleringsplan (§ 20-4, 2. ledd, bokstav a).

Uttak av masse til eksisterende veganlegg er tillatt uten søknad.

 

KAP. 5 - OMRÅDER SOM ER BÅNDLAGT  (§ 20-4, 1. ledd, nr, 4)

Hardangervidda nasjonalpark og Skaupsjøen-Hardangerjøkulen landskapsvernområde er vernet etter Naturvernloven (1981) og omfattes av særskilte bestemmelser. Det er utarbeidet en forvaltningsplan for verneområdene på Hardangervidda (2003).

 

Trillemarka naturreservat i Nore er vernet etter Naturvernloven (2002).

 

Verja i Nore, Gvetaåi og Rolv i Uvdal er varig vernet mot vannkraftutbygging.

 

 

KAP. 6 - OMRÅDE FOR SÆRSKILT BRUK AV VASSDRAG

(§ 20-4, 1. ledd, nr, 5)

Heimsetertjønn, Kvenndalstjønn og Markavann i Nore er gjennom reguleringsplan for Heimseterdalen og Vergjedalen regulert til vintermotorsport . (K-sak nr. 17/99, 22.03.99)

 

 

KAP. 7 – GENERELT

 

Jordloven §§ 9 og 12 og skogloven § 50 gjelder inntil annet er bestemt gjennom reguleringsplan eller området er fradelt til andre formål enn jord- og skogbruk.

 

Alle kommunedelplaner, reguleringsplaner og bebyggelsesplaner som er vedtatt og disposisjonsplaner som er godkjent blir ikke berørt av rettsvirkningen ved stadfesting av arealdelen av denne kommuneplan (§§20-4, 2. ledd, bokstav h og 20-6, 3. ledd).

Kun planer for fritidsbebyggelse er listet opp.

 

Dette gjelder følgende planer for fritidsbebyggelse:

 

Plan

Vedtatt -dato

K-sak

Ant. tomter

Gnr/bnr

Bakke sameige

2000-03-09

16/00.

12

190/1, 191/5, 191/3

Bekkeset

2002-06-24

31/02.

18

38/1

Berner

1985-11-18

101/85.

5

149/2

Bjelldokken

1989-03-28

27/89.

5

137/3

Brandsgardlia

1973-04-12

 

11

35/2,3

Bratli

1980-04-08

 

13

149/29

Brattli

1980-04-15

 

13

149/29.

Breivik

2001-04-30

19/01.

4

119/1

Breivikåsen

1972-08-28

 

16

 

Brøstrud/ Sønstebø

1973-06-18

 

23

11/1, 16/2

Brøstrud/ Sønstebø

1995-08-24

127/95.

 

11/1, 16/2

 

Plan

Vedtatt -dato

K-sak

Ant. tomter

Gnr/bnr

Brøstrudlia

2003-06-23

36/03.

 

 

Brøstrudlia, felt 1

2004-02-16

19/04.

78

 

Dakkeset seter

1971-05-22

 

12

157/9

Dalstulen

1996-03-06

16/96.

7

189/1

Del av Uvdal alpinsenter

1997-04-10

 

 

 

Delesliseter

1998-10-26

69/98.

6

188/1

Fallet seter

1984-07-06

 

17

170/2, 171/1, 172/2, 172/3

Farhøl

2003-10-13

68/03.

26

210/1

Fjellheim gård

 

 

 

27/6.

Fjellseth/ Nilsseter

2003-05-26

24/03.

40

137/20, 133/9

Fjellsethaugen

1988-05-03

 

5

 

Fjølabu

2003-10-13

51/04.

18

202/5

Flaata, nedre

1989-06-16

 

35

5/2.

Gallager/ Frygne

2004-06-21

66/04.

14

36/1, 39/6, 41/2

Gamlesetra II

1997-09-22

46/97.

4

150/26

Gravikstrøm

1991-11-11

72/91.

7

109/6.

Grevsgarddokken

1994-03-21

14/94.

39

115/6, 125/15-18, 115/1

Grotdalen - Øvre Sevle

1988-05-09

 

24

 

Grånåset

2000-02-14

07/00

13

196/1

Halgrimsfjell

1984-08-19

 

87

 

Hallandseter II

2004-02-16

18/04.

8

200/26

Haugen/Kaggelien

1973-04-12

 

14

89/1, 90/1

Haugeseter

1995-09-04

59/95.

3

135/1

Haugåsen

1994-03-21

10/94.

85

 

Heimseterdalen og Verjedalen

1999-03-22

17/99.

 

 

Hvamssetra I

1997-09-22

47/97.

4

197/1, 197/4

Hvamssetra II

1997-09-22

48/97.

8

196/5

Hvamssetra III

1997-09-22

49/97.

3

197/2

Hvilsten/ Sandlie

1995-11-06

32/95-96

5

194/2

Høgeli seter

1972-08-03

 

14

147/3

Imingen mellom

1981-10-15

 

21

26/1.

Imingfjell

 

 

 

 

Iminglia

2004-04-19

39/04.

9

27/4.

Jeljorden

1999-02-01

06/99.

23

184/7, 186/1

Juvenes

2001-09-17

48/01.

 

4/5.

Juvenes

2002-02-25

01/02.

14

4/5.

Juvenes-Jønndalen seter

1971-05-10

 

26

4/1.

Kleivstul (Buåsen)

1999-04-26

29/99.

6

200/1

Kvannestøl

2004-06-21

65/04.

23

2/1.

Langeli

 

 

 

25/2.

Larsseter

2002-06-24

32/02.

23

44/5

Lauvåsen

1993-11-29

70/93.

34

46/1-70/2

Lemortjønn

1998-10-26

71/98.

19

149/6

Lislegard søndre

1972-05-08

 

12

123/1

Lomlia

2004-06-21

50/04.

17

10/1,2

Lunda

1994-05-02

23/94.

8

79/2

Myran

1990-10-08

95/90.

38

10/4.


 

Plan

Vedtatt -dato

K-sak

Ant. tomter

Gnr/bnr

Myran

1993-03-25

37/93.

 

10/4, 16/8

Myran - Roe seter

1972-09-25

 

35

169/3-4, 169/5, 170/1

N. og S. Buin

1990-05-07

36/90.

14

55/1,2

Nord Øygardan - del 1

1992-08-31

131/92.

20

 

Nord Øygardan - del 2

1992-08-31

131/92.

66

 

Nordre Bekkeseth (Briskerud hyttefelt)

2003-10-13

65/03.

9

143/3

Nordre Borge

2004-04-19

40/04.

12

145/1, 146/1

Norebø fjellskog

1983-10-27

 

6

126/37,48

Numedal Alpinsenter

1984-03-07

 

 

 

Nuten seter

1971-06-14

 

9

97/3.

Nuten seterskog

1973-04-12

 

11

98/1.

Nørstebø

1989-12-14

 

 

14/1.

Nørstebølia

2000-09-04

58/00

49 (+2 tun)

3/10 (A-vest)

 

2000-09-04

58/00

22 (+3 tun)

4/1 (B-øst)

Risdalen/ Mølhovda

1992-12-21

166/2.

5

49/5, 49/1, 53/3

Risdøla

1996-03-06

15/96.

2

68/2.

Rotegård

1970-06-29

 

12

124/5

Rotegård Nordre

1998-10-26

70/98.

3

124/4

Rotegård skog II

1999-03-22

18/99.

21

124/6

Skahjem skog

1991-03-18

16/91.

10

167/1

Skarnatten

1970-11-10

 

12

137/6

Sloko I

1971-10-27

 

29

150/3

Sloko II (Sevle-Butjønn)

 

 

9

150/3

Sloko III

1995-11-06

31/95-96

3

150/3

Slåtteli seter

1971-10-27

 

27

34/2.

Slåttelihaugen

1970-11-19

 

 

138/4

Småstølan

1989-02-13

4/89.

32

5/1,2

Solheimsameige

2004-04-19

33/04.

46

94/3, 95/3, 114/1,4,8,9

Steinset - Elgtjønn

1988-02-24

 

38

 

Steinset seter

1967-08-16

 

79

149/4

Stuguseter

2001-09-17

47/01.

 

 

Stuguseter

2002-06-24

30/02.

6

9/1,2

Syverud

1972-09-26

 

78

7/1.

Søndre Bekkeseth

2002-09-16

52/02.

8

143/5

Sør Øygardan - del 1

1992-06-29

107/92.

18

 

Sør Øygardan - del 2

1992-06-29

107/92.

9

 

Søre Brøstrud

1976-01-12

 

10

12/1.

Sørset

1991-10-08

85/90.

12

176/1

Såtefjell

1970-04-19

 

18

118/2

Tallåsen - Hagaset

2000-06-26

45/00

28

13/1, 17/2, 18/5

Tjønnsetseter/ Øygardsseter

1984-08-29

 

23

 

Torsetlia Hardangervidda Turistsenter

1999-06-28

43/99.

12

 

Trollset

2004-06-21

52/04.

8

194/2

Tunhovd seterskog

1995-06-26

47/95.

149

 

Tunhovdåsen

1975-12-19

 

114

 

Ulbåsen/ Svendsrud

1972-08-28

 

7

181/1, 182/1


 

Plan

Vedtatt -dato

K-sak

Ant. tomter

Gnr/bnr

Urdhovdstølen

1973-04-10

 

25

3/2-5.

Uvdal Alpinpark

1997-06-14

34/97.

19

 

Uvdal Alpinpark

1997-06-23

34/97.

37

 

Uvdal Alpinsenter

1989-02-13

15/89.

487

 

Uvdal Alpinsenter

1994-04-14

35/94.

 

11/1, 11/2, 12/1

Uvdal Hyttegrend

1999-04-26

30/99.

31

5/3.

Vasetvannet

1990-10-08

83/90

22

138/2, 141/3,9, 142/16,32,

143/4-6

Vedhus

2002-06-24

29/02.

8

163/3

Vestsida

1991-04-29

22/91.

28

5/1.

Videsjorden

1988-02-05

 

35

6/1.

Væraldrud

1974-10-03

 

20

1/1.

Øktedalssameiget

1988-02-10

 

16

154/1,2,3

Øvre Borge

2003-09-08

46/03.

5

147/1

Øvre Kleivstul

1991-02-11

01/91.

1

200/46

Øvre Korthaug

1991-11-11

73/91.

4

110/98.

Åmottjern

1968-07-23

 

16

149/4

 

 

Firmainfo

Kontakt formannen:

 

Dagalifjellets Vel