Dagalifjellets Vel
 
Nyheter

Link til Vær og Føremelding

Link til Været

Hvorfor medlem! 
Hytteeiere, grunneiere og andre interesserte kan bli medlem av Dagalifjellets Vel, som arbeider til allment beste for området og dets brukere. Velet disponerer fiskevann, støtter ski- og løypearbeidet og utgir oversikter over underleverandører av diverse tjenester i Uvdal.

Innmelding!
Kontigenten er kr. 500,- og ber om at man ved innbetaling passer på å påføre navn og adresse.  Kontigenten betales til Dagalifjellets Vel v/ Kasserer Kåre Hansen, Solerødvn. 193 Adal, 3185 Skoppum. Bankkonto: 2291.67.50807

Uttalelse til kommunedelplan for sti og løyper
24. september 2002

Dagalifjellets Vel har sent inn sin uttalelse til Nore og Uvdal kommune forbindelse med høringen av kommunedelplanen for sti og løyper.

 

 

NORE OG UVDAL KOMMUNE
KULTUR AVDELINGEN                                                                              co/Torsetlia,
3630  RØDBERG                                                                                             3632 Uvdal

21092002 

UTTALELSE TIL KOMMUNEDEL PLAN FOR STIER OG LØYPER.

VI VISER TIL UTLAGT KOMMUNEDEL PLAN FOR STIER OG LØYPER I NORE OG UVDAL KOMMUNE. DAGALIFJELLETS VEL HAR GJENNOM MANGE ÅR ENGASJERT SEG I UTVIKLINGEN AV INFRASTRUKTUR PÅ DAGALIFJELLET, HERUNDER STIER OG LØYPER.

 VÅRT ENGASJEMENT HAR VÆRT SYNLIGGJORT BÅDE SKRIFTLIG OG VED GJENTATTE MØTER MED KOMMUNENS ADMINISTRATIVE PERSONELL,RÅDGIVERE OG POLITIKERE.VI ER DEN STØRSTE PRIVATE FINANSIERINGS KILDE TIL DEN REISELIVS/FRILUFTSMESSIGE INFRASTRUKTUR   I NORE OG UVDAL KOMMUNE.

VI VIL GI UTTRYKK FOR AT DAGALIFJELLETS VEL SER POSITIVT PÅ DEN FREMLAGTE PLANEN, HVA GJELDER MÅLSETTING  OG KVALITATIVE MÅL.

VI VIL I DET ETTERFØLGENDE KUN KOMMENTERE OMRÅDENE SOM OMHANDLER DET SOM BLIR DEFINERERT SOM %u201DDAGALIFJELLET%u201D. VIDERE KOMMENTERER VI PLANVERKET ETTER KOMMUNENS OPPSETT.

2.1.3 KORT BESKRIVELSE AV DE ENKELTE LØYPETRASSER.

LØYPE NR. 1.11 OG 1.12, BØR ENDRES TIL B STATUS, DA DISSE LØYPENE ER EN DEL AV DE VIKTIGSTE RUNDLØYPENE PÅ FJELLET. LØYPENE ER SVÆRT VIKTIGE FOR BRUKEREN AV FJELLET, OG HAR VÆRT HOLT OPPE DE SISTE ÅRENE PÅ "DUGNAD".

LØYPE NR.1.13 BØR OGSÅ ENDRES TIL STATUS B, DA DETTE ER MATE/TILKOMSTEN TIL NØRSTEBØ OMRÅDET SOM ER UNDER  STERK UTVIKLING.

DET ER VIKTIG AT GRADEN PÅ OPPKJØRING AV  SKILØYPENE PÅ DAGALIFJELLET  ØKES ETTER FAKTISK BRUK AV OMRÅDET. DET BETYR FRA FØR JUL OG TIL UT APRIL. ØKT OPPKJØRING AV SKILØYPER VIL GJØRE OMRÅDE FORUTSIGBART, NOE OMRÅDET MÅ VÆRE.

BRUKSMØNSTERET HAR ENDRET SEG VESENTLIG DE SISTE FEM ÅRENE. FRA HELLER BESKJEDEN BRUK FRA TRADISJONELLE WEEKEND OG FERIEUKER, TIL HELE VINTEREN.

3. ERFARINGER

UNDER FJERDE AVSNITT ANNEN SETNING SIER MAN AT "ANTALL KM TROLIG ER PASSE OG BØR I ÅRENE FREMOVER KUN I SPESIELLE TILFELLER "UTVIDES".

VI DELER IKKE OPPFATNINGEN, SETT I LYS AV STERKE UTBYGGINGEN SOM KOMMUNEN HAR GODKJENT.

VI NEVNER SÆRLIG NØRSTEBØLIA OG BRØSTRUDLIA. DISSE UTBYGGINGER GJØR DET HELT NØDVENDIG MED ET UTVIDET OG FORSTERKET LØYPENETT. 

6.2.1 OVERORDNET RETNINGSLINJER:

UTOVER FELLESMØTE MELLOM KOMMUNEN OG DE LOKALE LØYPELAGENE/UTVALGENE FORUTSETTER VI AT DET BLIR AVHOLDT SÆRMØTER SOM FORBEREDER OG LEGGER TIL RETTE FOR ARBEID SOM SKAL IVERKSETTES OG GJENNOMFØRES I OMRÅDENE.

6.4 ØKONOMI:

DERSOM KVALITETEN PÅ STIER OG LØYPER SKAL OPPRETTHOLDES, MÅ DE ØKONOMISKE RAMMER ØKES. DET ER DESSVERRE IKKE TATT HENSYN TIL I PLANFORSLAGET.  

MÅL FOR ØKONOMI:

ANNET AVSNITT: DET FORUTSETTES AT KOMMUNEN, UTBYGGERE, BEDRIFTER, GRUNNEIERE, HYTTEEIERE TAR ANSVAR FOR Å VÆRE MED PÅ Å FINANSIERE DEN REISELIVS/FRILUFTSMESSIGE INFRASTRUKTUREN I NUK.

DET ER SÆRLIG VIKTIG AT KOMMUNEN TAR ET OVERORDNET ANSVAR BÅDE I PLANSAMMENHENG OG SAMTIDIG GARANTERER FOR FINANSIERINGEN AV REISELIV/FRILUFTSMESSIGE INFRASTRUKTUREN.

FJERDE AVSNITT: VED BEHANDLING AV REGULERINGSPLANER, SKAL DET VÆRE DOKUMENTERTE  TILTAK SOM SIKRER OPPARBEIDING OG DRIFT AV REISELIVSMESSIG INFRASTRUKTUR I OMRÅDET. DET GJELDER BÅDE NYE OG GAMLE OMRÅDER. NYE OMRÅDER MÅ BIDRA ØKONOMISK TIL EKSISTERENDE INFRASTRUKTUR I OMRÅDET

6.5.2 TILSKUDD TIL DAGALIFJELLET.

DAGALIFJELLET  ER NUMEDALS STØRSTE UTFARTS OMRÅDE BÅDE FOR LOKAL BEFOLKNING  OG TILREISENDE. NORE OG UVDAL KOMMUNES FORSLAG TIL ØKONOMISK TILSKUDD PÅ INNTIL KR 150.000,-, ER IKKE I SAMSVAR MED PLANENS MÅL OG INTENSJONER.  

KRAVET ER AT KOMMUNEN GARANTERER FOR  50% AV LØYPELAGETS UTGIFTER TIL SKILØYPER OG LIGNENDE, FOR TIDEN BEREGNET TIL KR 300.000,- MÅLT I 2003 KR.

DET ER SÆRLIG VIKTIG AT KOMMUNEN TAR ET HOVEDANSVAR, BÅDE I PLANSAMMENHENG, SAMT  FORPLIKTER SEG TIL Å DEKKE KOSTNADENE MED ET LØYPENETT PÅ DAGALIFJELLET.

DAGALIFJELLETS VEL HÅPER  INNSPILLENE KAN BIDRA TIL Å UTVIKLE OMRÅDET I TRÅD MED INTENSJONEN MED DEN FREMLAGTE PLAN.

VI ER TIL DISPOSISJON.

MVH

TOM MYHRE             REINO SKJØTSKIFT                 TORE BERGUM

Firmainfo

Kontakt formannen:

 

Dagalifjellets Vel